Žalmy 24
CSP

Žalmy 24

24
Hospodinu patří země a vše, co je na ní
1Davidův žalm.
Hospodinu patří země a vše, co je na ní,#h.: její plnost; Dt 33,16; Mi 1,2; 1K 10,26 celý svět a všichni jeho obyvatelé. 2Vždyť on ji založil#104,5; Př 3,19; Am 9,6; [Toto slovo se používalo, když se mluvilo o stavbě města (1Kr 16,34) či chrámu (1Kr 6,37; Ag 2,18; Za 8,9)]. na vodách,#h.: mořích; srv. 103,3.5; 136,6; Gn 1,6.9; 2Pt 3,5 upevnil ji na vodních proudech.#n.: nad vodními proudy; h.: řekách
3Kdo vystoupí#n.: může / smí vystoupit; [toto sloveso je někdy používáno jako termín pro putování do svatyně (122,4; 1S 1,3.22; 1Kr 12,27; Za 14,16)] na Hospodinovu horu? Kdo stane#n.: obstojí; srv. 1,5; 19,10v; 1S 6,20v; Na 1,6 na jeho svatém místě? 4Ten, kdo má nevinné#n.: čisté ruce#h.: dlaně; 18,21; Jb 17,9v; srv. 1Tm 2,8; Jk 4,8; [zde představují jednání] a čisté#h.: vytříbené (19,9) srdce,#51,12; 73,1; Mt 5,8; [symbolizuje postoje a motivy] kdo nepozvedá svou#tak mnoho h. a ř. rkpp; TM: mou [snad namísto “mé jméno” – Ex 20,7)] duši ke klamu a nepřísahá falešně.#h.: k podvodu 5Ten vezme#h.: zvedne / ponese od Hospodina požehnání, přijme spravedlnost#n.: ospravedlnění od Boha, své spásy. 6Takové je pokolení#spíše ve významu “druh lidí” než časově vymezená generace těch, kdo hledají Boha.#h.: ho Jákob#[Jákob je zde synonymem jména Izrael. Srv. 14,7 a Iz 44,5] -- to jsou ti, kteří vyhledávají tvou tvář.#n.: přítomnost; LXX, Pš, Vul: tvář Boha Jákobova Sela.
7Brány,#Buďto jsou brány personifikovány – tak i Iz 14,31, nebo jsou oslovováni strážci bran. pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, zvedněte se! Vchází#n.: , ať může vejít Král slávy!#n.: slavný král; Iz 40,3 8Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin, silný a udatný, Hospodin, udatný válečník.#n.: bojovník (2Pa 13,3); Dt 4,34 9Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, pozdvihněte se! Vchází Král slávy! 10Kdo to je, ten Král slávy? Hospodin zástupů#[první z 15 použití v Ž (relativně velmi málo oproti prorokům – viz 1S 1,3p); 46,8.12; 48,9; 59,6] -- on je Král slávy! Sela.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad