Žalmy 23
CSP

Žalmy 23

23
Hospodin je můj pastýř
1Davidův žalm.
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.#n.: strádat; 34,11; Dt 2,7; ::Př 13,25; ::Ez 4,17; srv. 2K 9,8; Fp 4,19 2Dává mi uléhat#n.: odpočívat; Gn 29,2 na travnatých pastvinách, přivádí#n.: pomalu vede; 31,4p; 2Pa 28,15; Iz 40,11; 49,10! mě k vodě na místech odpočinku.#h. vazbu lze chápat různým způsobem – n.: místům odpočinku u vody / občerstvující vodě; srv. Iz 32,18; Ez 34,13v; Zj 7,17v 3Obnovuje#19,8!; Pl 1,16!; 2Kr 5,10.14; Rt 4,15 mou duši,#n : mě (tak často v poetických knihách h. výraz duše s os. zájmenem); 33,19 pro své jméno#n : kvůli své pověsti / jak odpovídá jeho pověsti (pro negativní příklad srv. kontext Nu 14,15); 25,11; 31,4!; Iz 48,9; 43,25 (kvůli sobě); Ez 20,9.14 mě vodí po pravých#Jr 50,7; pro použití h. spravedlnosti srv. Př 2,9 – dobré (“dobra”); 4,11 – přímých (“přímosti”); Př 8,20 stezkách. 4I kdybych šel údolím nejhlubší tmy,#44,20; Tradiční překlad slovy “stínu smrti” vychází z jiné etymologie slova. Při zkoumání výskytu slova na jiných místech se zjevně ukazuje, že toto chápání h. kořene slova lépe odpovídá spojení s jinými výrazy pro tmu či protikladně pro úsvit; 107,14; Jb 3,5; 10,22; Iz 9,1; Jr 2,6p; 13,16; Am 5,8 nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se#n.: u …; 50,11p; 56,10v mnou. Tvé žezlo#n.: hůl (Jb 9,34; Př 13,24; Mi 7,14) / klacek (2S 18,14). [Tento předmět byl symbolem autority (srv. 2,9; 45,7; Iz 14,5; Ez 19,11) i prostým nástrojem obrany (2S 23,21), trestání (2S 7,14; Př 23,13n) či práce (Iz 28,27). Používali ho také pastýři při počítání, vedení i ochraně ovcí (Lv 27,32; Ez 20,37). H. výraz dobře postihuje ang. pojem “rod”. a tvá hůl#[dřevěná hůl (delší nežli předchozí předmět), která se někdy používala jako opora – srv. 2Kr 4,29; Iz 36,6; Za 8,4] mě potěšují.#Rt 2,13; Iz 12,1; Jr 31,13; Za 1,17; n : uklidňují; [hůl je zde asi míněna jako výraz jistoty a bezpečí, které pastýř (Bůh) poskytuje v nebezpečných situacích (srv. Ž 91,1nn aj.)] 5Připravuješ#[Metafora se náhle mění – v prostředí hostitele a hosta]; srv. 5,4p; Př 9,2 mi#h.: přede mnou; srv. použití předložky v 1S 28,25; 2Kr 6,22 stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem,#45,8; 92,11; [olej byl symbolem radosti (45,8; Iz 61,3) při slavnostních příležitostech a pomazání obvyklým způsobem, jak uctít hosta na hostině; Am 6,6; L 7,46] můj kalich přetéká.#h.: je nadbytek 6Dobrota#h.: Dobro; srv. příbuzný h. výraz – 25,7; 27,13; 31,20; Neh 9,25; Oz 3,5 a milosrdenství mě budou jistě provázet#h.: pronásledovat; [výraz postihuje ojedinělým spojením naprostý zvrat okolností – namísto pronásledování nepřáteli ho nyní bude stále “pronásledovat” blaho (či blahobyt – 1Kr 10,7) a Boží laskavost a přízeň] po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet#LXX, Vul a další čtou TM: wešabtí jako wešibtí – bydlet / přebývat (27,4!) do Hospodinova domu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad