Žalmy 138
CSP

Žalmy 138

138
Celým srdcem ti budu vzdávat chválu
1Davidův.
Celým srdcem ti budu vzdávat chválu, před bohy#LXX, Vul: anděly; 29,1v; 82,1; 95,3; 96,4; 97,7.9 tě budu opěvovat. 2Budu se klanět ke tvému svatému chrámu, tvému jménu budu vzdávat chválu pro tvé milosrdenství a pro tvou věrnost,#h.: pravdu; 25,10p neboť jsi vyvýšil svou řeč nad každé své jméno.#mnozí emendují: vyvýšil nade vše své jméno a svou řeč / vyvýšil svou řeč nad celá svá nebesa (144,5); 3V den, kdy jsem volal, jsi mi odpověděl, naplnil jsi mou duši silou.#n : dodal jsi mi sebevědomí; 28,7; Pís 6,5p
4Hospodine, všichni králové země ti budou vzdávat chválu, až uslyší řeč tvých úst. 5Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť Hospodinova sláva je velká. 6Vždyť Hospodin je vyvýšený, vidí#n : (laskavě) shlíží; 33,13n však poníženého. Povýšeného pozná zdaleka. 7I kdybych chodil#23,4; n : žil v soužení,#25,22; 46,2; 71,20; n.: mezi protivníky (3,2; 44,8) zachováš mě při životě. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě zachrání. 8Hospodin dokoná za mě.#n.: jedná v můj prospěch – srv. 57,3 Hospodine, tvé milosrdenství je věčné! Neopouštěj dílo svých rukou.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad