Žalmy 111
CSP
111
Celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu
1Haleluja!#Tento žalm je alfabetický (25,1p). V tomto i násl. žalmu začíná verš jedním písmenem h. abecedy a násl. písmenem začíná druhá polovina téhož verše. Na poslední dva verše připadá po třech písmenech h.abecedy.
Celým srdcem budu vzdávat Hospodinu chválu v společenství přímých, v shromáždění. 2Velké jsou skutky Hospodinovy, vyhledávané#srv. Iz 61,12; n.: zkoumané (Ezd 7,10) / ke zkoumání všem; ::Ž 10,4 všemi, kdo v nich mají zalíbení.#obvyklá h. vazba (srv. 16,3; 1S 15,22; Iz 62,4) má neobvyklý, neúplný tvar (“jejich zalíbení”), takže lze v. chápat i jinak – LXX, Vul: prozkoumávané podle jeho celé vůle; 3Nádherné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. 4Zjednal památku svým divům. Hospodin je milostivý a soucitný. 5Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky pamatuje na svou smlouvu. 6Svému lidu dosvědčil své mocné jednání:#h.: sílu svých skutků dal mu dědictví národů. 7Skutky jeho rukou jsou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná,#n.: pravdivá / spolehlivá; Zj 15,3 8spolehlivá navždy a navěky, vydaná v pravdě a přímosti. 9Seslal svému lidu vykoupení, navěky ustanovil svou smlouvu, jeho jméno je svaté a vzbuzuje bázeň.#96,4; 99,3; n.: hrůzu; 66,3; Dt 28,58 10Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem; je to velmi#srv. stejnou vazbu 1S 25,3; 2Pa 30,22 rozumné od všech, kdo tak činí.#h.: je rozumností pro všechny, kdo je činí / plní (předmět se vztahuje na přikázání z v. 7) Jeho chvála zůstává navěky.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad