Přísloví 31
CSP
31
1Slova Lemúela, krále z Massy,#30,1!; kterými ho vychovávala jeho matka: 2Co,#n.: + mám říci / Ó / Ne můj synu, co, synu mého lůna, co, synu mých slibů?#n : můj milovaný, … synu můj vytoužený 3Nedávej svou udatnost ženám, a své cesty těm, kdo ničí#[dle paralelismu – změna h. tvaru – inf na ptc. (mchót na móchót)] krále. 4Nepřísluší králům,#h.: Není pro krále Lemúeli, nepřísluší králům pití vína, ani mocnářům říkat: Kde je#n.: toužit po pivo? 5Jinak se někdo napije, zapomene, co#n.: určeno 30,8; 8,27 bylo ustanoveno, a převrátí#h.: změní právní nárok všech#n.: někoho ze soužených. 6Dejte pivo hynoucímu a víno těm kdo, mají hořkost v duši.#h.: hořkým duše; n.: zahořklým; 27,7; 1S 1,10 7Napije se, zapomene na svou chudobu a na své trápení již nebude myslet. 8Otevři svá ústa za němého,#n.: Mluv ve prospěch toho, kdo nemůže mluvit za právo všech určených k záhubě.#h.: synů pomíjení; n. strádajících 9Otevři svá ústa, suď spravedlivě, pomoz získat právo chudému a nuznému.
10Kdo nalezne zdatnou ženu? Je daleko cennější než#h.: Její cena je daleko nad drahokamy.#n.: perly; srv. 3,15; 8,11 11Srdce jejího manžela jí důvěřuje, nebude mít nedostatek kořisti.#1,13; Iz 8,1–4; n.: zisku 12Po všechny dny svého života mu působí dobro, a ne zlo. 13Vyhledává#Am 5,5; Jr 8,2; Ž 111,2; h.: Hledá; n.: Stará se o vlnu a len, se zálibou pracuje svýma rukama.#n.: s chutí používá své ruce; 10,4 14Je jako#n.: Je podobná – Jr 10,6 obchodní lodě; zdaleka přiváží svou potravu. 15Vstává, ještě když je noc, aby dala potravu svému domu a práci#30,8!; n.: stanovený příděl jídla; h.: ustanovení (n.: úkoly) svým služkám (27,27) svým služkám. 16Vyhlédne#n.: Usmyslí si (30,32 použito v negat. významu, zde pozitivním) koupit si pole a dostane#h.: vezme, n.: koupí ho, z ovoce svých rukou#n : z výtěžku své práce vysadí#Jr 31,5; Am 5,11 vinici. 17Svá bedra přepásává silou,#tj. je připravena s chutí pracovat posiluje své paže. 18Zakouší, že má dobrý zisk,#3,14; h.: její zisk je dobrý; n.: podnikání v noci její lampa nehasne. 19Svýma rukama sahá po přeslenu, její dlaně uchopují vřeteno. 20Svou dlaň otvírá#Dt 15,11v!; h.: roztáhla; Jr 49,22; Pl 1,10 chudému, své ruce vztahuje k nuznému. 21Když přijde sníh, nebojí se o svůj dům,#[členy své domáctnosti] protože celý její dům se obléká do karmínu.#tj. má hojnost oblečení; n.(čteno jinak): do dvojího šatu 22Dělá si přikrývky, její oděv je z jemného plátna#Gn 41,42; Ez 16,10; L 16,19 a purpuru. 23Její manžel je#n : je váženým člověkem znám v městských branách,#n : na místě soudu; Jr 26,10; 38,7; Pl 5,14; Am 5,12.15! když sedává#n.: kde zasedá se staršími země. 24Dělá plátno#n.: plátěné oděvy; košile Sd 14,12 a prodává ho, dodává obchodníkovi#h.: Kenaanci, tj. fenickým kupcům; Jb 40,30 pásy.#[ženami vyráběná podstatná část oděvu mužů i žen; Jr 13,1nn!] 25Jejím oděvem je síla a důstojnost,#n.: čest; Ž 8,6; 21,6; 104,1; 111,3! s úsměvem vyhlíží budoucnost.#h.: směje se (8,30) na příští (budoucí) den 26Svá ústa otvírá moudře,#28,26; h.: s (v) moudrostí na jejím jazyku je laskavé#h.: milosrdné; 1,8; 6,20 poučení. 27Pozorně sleduje chod svého domu,#n.: domácnosti nejí chléb lenosti.#n.: nenechává se jen tak vydržovat; n : není příživníkem 28Její synové povstávají a nazývají ji šťastnou,#3,13.18; požehnanou; blahoslaví ji; Gn 30,13!; L 1,48! také#n.: a především; ano její manžel ji chválí: 29Mnohé dcery#tj. ženy si počínaly zdatně, ale ty je všechny převyšuješ.#n.: předčíš / vynikáš nad v.; h.: vystoupila jsi nad všechny 30Půvab je klamný, krása je nicotná,#n.: pomíjivá; 21,6 ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena. 31Dejte jí z ovoce#h.: +z; srv. 3,9 jejích rukou,#tj. plody její práce ji chválí v městských branách její skutky.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad