Matouš 9
CSP
9
Uzdravení ochrnutého
1Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města.#tj. Kafarnaum; 4,13 2A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Buď dobré mysli,#Sloveso tharsein se v NS vyskytuje výhradně v ústech Ježíšových: 9,2.22; 14,27; Mk 10,49; J 16,33; Sk 23,11. synu,#n.: dítě (ř. teknon) odpouštějí se#var.: jsou ti odpuštěny (L 5,20) ti [tvé] hříchy.” 3A hle, někteří z učitelů Zákona si řekli: “Ten člověk se rouhá!” 4Ježíš uviděl#var.: poznal jejich myšlenky a řekl: “Proč smýšlíte ve svých srdcích zle? 5Vždyť co je snadnější? Říci: "Odpouštějí se ti#var.: jsou ti odpuštěny hříchy", nebo říci: "Vstaň a choď"? 6Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět na zemi hříchy …” Tu řekne ochrnutému: “Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.” 7A on vstal a odešel do svého domu. 8Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich strach#var.: užasly a vzdaly chválu Bohu, který dal lidem takovou pravomoc.
Povolán Matouš
9A když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: “Následuj mne!” Matouš vstal a následoval ho. 10A stalo se, když byl#ř.: ležel [v tehdejší době se u stolu leželo na boku s hlavou nejblíž a nohama nejdále od stolu]; 22,10; 26,7.20; Mk 14,18; L 7,36v.37; 11,37v Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků,#Židé, kteří nezachovávali přísně Zákon aby stolovali s ním#ř.: Ježíšem a s jeho učedníky. 11Když to uviděli farizeové, říkali#var.: řekli jeho učedníkům: “Proč váš Učitel jí s celníky a hříšníky?” 12Když to [Ježíš] uslyšel, řekl [jim]: “Lékaře nepotřebují zdraví,#n.: silní ale nemocní. 13Jděte a naučte se, co znamená: "Milosrdenství chci, a ne oběť." Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky [k pokání].”
Mladé víno do nových měchů
14Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a řekli: “Proč se my a farizeové [často] postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?” 15Ježíš jim řekl: “Mohou svatebčané#ř.: synové svatební komnaty truchlit,#var.: [postit se] dokud je s nimi ženich? Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy se budou postit. 16Nikdo nedává záplatu z neseprané látky na starý šat; taková výplň se totiž ze šatu vytrhne a trhlina se ještě zhorší. 17Ani se nedává mladé víno do starých měchů, jinak se ty měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy se zničí. Mladé víno se dává do nových měchů, a obojí zůstane zachováno.”
Divy uzdravení
18Když jim to říkal, hle, přišel jeden z představených synagogy,#Mt má pouze archón ("představený"), Mk 5,22; L 8,49; Sk 13,15: archisynagógos, L 8,41: archón tés synagógés. [H. róš hakkneset – přední člen představenstva náboženské obce, takřka jeho předseda. Jeho úkolem byl dozor nad řádným průběhem bohoslužby.] klaněl se mu a řekl: “Má dcera právě zemřela; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít.” 19Ježíš vstal a šel za ním i se svými učedníky. 20A hle, žena dvanáct let trpící krvotokem přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. 21Neboť si říkala: “Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna.” 22Ježíš se otočil, a když ji spatřil, řekl: “Buď dobré mysli, dcero,#n : děvče; [způsob přátelského oslovení dívky nebo ženy (v NS pouze v tomto příběhu – i v paral. místech)] tvá víra tě zachránila.” A od té hodiny byla ta žena zachráněna. 23Když Ježíš vstoupil do domu představeného synagogy a uviděl pištce#[najmutí smuteční hudebníci]; 2Pa 35,25 a hlučící zástup, 24říkal: “Odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí.” I posmívali se mu. 25A když byl zástup vyhnán, vešel, uchopil její ruku a děvče se probudilo. 26A zpráva#ř. fémé, L 4,14 o tom#var.: o ní se rozšířila#ř.: vyšla do celé té země.
27Když odtamtud Ježíš odcházel, vydali se za ním dva slepci, kteří křičeli:#ř.: křičíce a říkajíce “Smiluj se nad námi, synu Davidův!” 28A když vešel do domu, přistoupili ti#var.: [+ dva] slepci k němu. Ježíš jim řekl: “Věříte, že to mohu#n.: jsem mocen toto; 8,2 učinit?” Řekli mu: “Ano, Pane.” 29Nato se dotkl jejich očí a řekl: “Staň se vám podle vaší víry!” 30A jejich oči se otevřely. Ježíš jim pohrozil a řekl: “Hleďte, ať o tom nikdo neví!” 31Oni však vyšli a rozšířili zprávu o něm#ř.: rozhlásili ho po celé té zemi.
32Když odcházeli, hle, přivedli k němu němého#n.: hluchoněmého (ř. kófos zn. “němý” i “hluchý”); 11,5; 12,22; 15,30 démonizovaného [člověka]. 33A když byl démon vyhnán, němý#n.: hluchoněmého (ř. kófos zn. “němý” i “hluchý”); 11,5; 12,22; 15,30 promluvil. A zástupy užasly a říkaly: “Něco takového#ř.: takto; Mk 2,12 se v Izraeli nikdy nestalo.#ř.: neukázalo34Ale farizeové říkali: “V moci#n.: Skrze (vládce); ř.: Ve (vládci …) vládce démonů vyhání démony.”
35Ježíš obcházel#n.: procházel; 4,23; Mk 6,6 všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost [v lidu]. 36Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut,#14,14; 20,34; Mk 1,41; 8,2; L 7,13; ř. splanchnizesthai se v NS vyskytuje pouze u synoptiků. Souvisí s podst. jm. "útroby" (Sk 1,18), které v klas. ř. v přenes. smyslu může zn. také prudké hnutí mysli, vzrušení, ale ne soucit (na rozdíl od užití v NS). protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. 37Tehdy řekl svým učedníkům: “Žeň je velká, dělníků je však málo. 38Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad