Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Marek 13

13
Znamení příchodu Syna člověka
1Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: “Učiteli, pohleď, jaké kameny#[dle Josepha Fl. (Starož. 15.11.3) byly bílé a některé z nich měřily 1246 m] a jaké stavby!” 2Ježíš mu řekl: “Hledíš na tyto veliké stavby? Jistě [zde] nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen.”
3A když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej: 4“Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat?” 5Ježíš jim začal říkat: “Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. 6[Neboť] mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: "Já jsem"#[tj. + Mesiáš] a svedou mnohé. 7Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se, musí to nastat, ale ještě nebude konec. 8Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory [a nepokoje]. To bude začátek porodních bolestí. 9Vy se však mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagog, budete biti a#n.: soudům (ř.: do synedrií), budete biti v synagogách, … kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále, jim na svědectví. 10Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. 11A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. 12A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, děti povstanou proti rodičům a usmrtí je. 13A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn.”
Velké soužení
14“Když pak uvidíte "ohavnost zpustošení" postavenou, kde nemá být -- kdo čte, ať rozumí -- tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. 15Kdo bude na střeše, ať nesestupuje a nevstupuje dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. 16A kdo bude na poli, ať se neobrací k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. 17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! 18Modlete se, aby [k vašemu útěku] nedošlo v zimě. 19Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. 20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. 21A tehdy, když by vám někdo řekl: "Hle, zde je Kristus!", [nebo:] "Hle, tam!", nevěřte. 22Neboť povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou činit#ř.: dávat znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. 23Vy se tedy mějte na pozoru. Všechno jsem vám již předem řekl.”
Příchod Syna člověka
24“Ale v oněch dnech,#[častý výraz StS vztahující se ke konci časů; Jr 3,16; Za 8,23] po onom soužení "se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář. 25Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zatřesou."#Mt 24,29! 26A potom#n.: Tehdy uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou. 27A tehdy pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů od nejzazšího konce země až po nejzazší konec nebe.”
Podobenství o fíkovníku
28“Od fíkovníku se naučte podobenství: Když již jeho větev změkne a vyhání listy, víte, že léto je blízko. 29Tak i vy, když uvidíte, že se tyto věci dějí, vězte,#n.: víte / budete vědět že je to blízko, přede dveřmi. 30Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. 31Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.”
Bděte, protože neznáte den Jeho příchodu
32“O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. 33Dávejte si pozor, bděte [a modlete se], neboť nevíte, kdy je ten určený čas. 34Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc,#ř.: pravomoc každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. 35Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. 37Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!”

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů