Micheáš 2
CSP
2
Lidské a Boží plány
1Běda těm, kdo vymýšlejí špatnosti#Ž 36,5; Iz 1,13; n.: zlo – Iz 31,2 a páchají zlo#n.: zločincům / pachatelům zla; Iz 31,2; srv. Př 24,19 na svých ložích. Provedou ho za svítání, neboť je to v jejich moci.#viz Gn 31,29; Př 3,27; h.: je v moci jejich ruky 2Dychtí po polích a uchvacují je, po domech a zabírají#n.: přivlastňují si (2S 19,43), h.: pozvedají je; utlačují člověka#n.: muže i jeho dům,#n : rodinu muže a jeho dědictví.#[Míněna půda, která měla zůstat ve vlastnictví jednotlivých rodů – srv. Lv 25,9–13 a 1Kr 21]
3Proto Hospodin praví toto: Hle, zamýšlím proti této čeledi#[může znamenat rodinu (2S 14,7; NBC) utlačovatele, nebo celý národ (Am 3,1; NET)] zlo, otrocké jho, ze kterého nevytáhnete#n.: před kterým neuhnete; ::Iz 10,27 své šíje. Nebudete chodit povýšeně,#n.: zpříma; HL neboť to bude zlá doba.#Am 5,13; n.: čas zla; Jr 30,7 4V onen den pronesou#Iz 14,4; Abk 2,6; h.: pozvedne / vynese o vás pořekadlo, budou hořce#h.: bědováním; Jr 31,15 bědovat a říkat: Jsme zcela zničeni. Podíl mého lidu proměnil.#n : dostal jiného vlastníka / dal jinému …; (podmět nejistý); srv. Dt 28,30–33 Jak to, že mi ho odebral a mé pole rozdělil odpadlíkům?#srv. f. – Jr 31,22; [zde asi míněni uchvatitelé země, Asyřané] 5Proto nebudeš mít nikoho, kdo by v Hospodinově shromáždění házel los o svůj díl.#tj. losováním získal nárok na určitý pozemek; Joz 17,5.14; 18,6; Am 7,17; Ž 16,6
Falešní proroci
6Neprorokujte,#n.: Nemluvte / Nekažte; h.: “Nekapejte” slova; v. 11; Am 9,13 7,16!; Ez 21,2.7; srv. Jr 5,31; Iz 30,10; (další dvě slovesa v textu mají stejný h. kořen) prorokují,#[asi míněni falešní proroci mluvící proti Micheášovi] neprorokujte takové věci. Potupa nás nezasáhne.#dle var; TM: neustoupí; n.: Neprorokujte! Budou prorokovat, ale nebudou prorokovat těmto. Potupa se nám nevyhne; 7 se říkat toto, dome Jákobův?#n.: To se říká v domě Jákobově; ; 3,9; Ex 19,3p Došla Hospodinu trpělivost?#h.: Což je H. krátkého ducha = netrpělivý; srv. Př 14,29 Cožpak jsou toto jeho činy? Což nejsou mé záměry dobré vůči tomu, kdo žije správně?#h.: Což nedělají má slova dobro s tím, kdo chodí přímo (3,9; Dt 6,18; 1Kr 11,33!) 8Můj lid nedávno povstal#var.: Povstáváte proti mému lidu; jako nepřítel. Svlékáte#[jejich zločinem tedy asi bylo olupování příchozích a cizinců procházejících přes jejich území, což je v rozporu s Tórou (Ex 22,21)] plášť#TM: eder (nádhera) čteno jako aderet (Jon 3,6; Gn 25,25) z oděvu těch, kdo bezstarostně procházejí, těch, kdo se navracejí z boje.#n.: jakoby se navraceli z boje (tedy: pokojně / očekávajíce kladné přijetí) 9Ženy mého lidu vyháníte z jejich rozkošných domovů,#h.: domu její rozkoše; 1,16! jejich děti připravujete#h.: od … berete navěky o mou důstojnost.#srv. Dt 33,17; Iz 53,2; h.: nádheru; [vyhánějí vdovy a sirotky – zbavují je obecenství Izraele (prodáváním do otroctví či zabavováním jejich území) – důstojnosti, kterou mají od Boha]; srv. Am 2,6 10Vstaňte a odejděte, neboť toto není místo odpočinku#[tj. místo, kde může čl. v bezpečí sídlit – srv. Iz 32,18] kvůli nečistotě, která přináší zkázu, naprostou zkázu.#() 11Kdyby někdo plácal do větru a#h.: , kdo chodí podle větru (tj. v marnosti) a lži; n : kdo žije (srv. Př 2,7) do větru (Jr 5,13!) a ve lži; lhal: Budu ti prorokovat o#n.: při / za …; [chápáno dle v. 6 a kontextu tak, že víno a pivo je předmět, o kterém prorokuji (tj. lacině slibují blahobyt), nikoliv přísl. určení – jakým způsobem prorokují (Iz 28,7)] víně a o#n.: při / za …; [chápáno dle v. 6 a kontextu tak, že víno a pivo je předmět, o kterém prorokuji (tj. lacině slibují blahobyt), nikoliv přísl. určení – jakým způsobem prorokují (Iz 28,7)] pivu, to by byl prorok pro tento lid!
12Jistě posbírám#4,6; Iz 11,12; n.: shromáždím, sklidím Jákoba, tebe celého, jistě shromáždím ostatek Izraele. Dám ho pospolu jako ovce do ohrady,#dle var – srv. Tg; Vul; TM: v Bosře jako stádo na pastvinu; bude se to hemžit lidmi. 13Ten, kdo proráží#[míněno asi: prorazit vyhnanství jako dveře vězení]; srv. 2S 5,20; 6,8 cestu, vytáhne#h. má v celém v. slovesa v prorockém pf. před nimi. Prorazí, projdou bránou a vyjdou skrze ni. Jejich král půjde před nimi, Hospodin v jejich čele.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad