Job 5
CSP
5
Jób má být napravován Bohem
1Jen volej. Je snad někdo, kdo ti odpoví? A ke komu ze svatých#tj. andělů; 15,15; (srv. 1,6p) se obrátíš?#[Myšlenka Jóbova zástupce, prostředníka v jeho sporu s Bohem, je v knize důležitá. (9,33; 16,19n)] 2Vždyť hlupáka zabije nespokojenost#n. nevrlost; 6,2; 10,17; 17,7 a prostoduchého usmrtí žárlivost.#n.: závist 3Sám jsem viděl hlupáka, jak se zakořeňuje, a hned jsem zatratil jeho příbytek. 4Jeho synové budou daleko od záchrany; budou zdeptáni#n.: potřou se navzájem v bráně#tj. na místě soudu (31,21; Dt 21,19p) a nebude nikoho, kdo by je vysvobodil. 5Jeho#h.: Jehož sklizeň sní hladový, a až z trní ji bude vybírat; smyčka#var.: žíznivý; 18,9 bude lapat jeho majetek.#n.: zdatnost#LXX: Co totiž oni shromáždili, spravedliví snědí; sami však od zlých nebudou oddělitelní. Kéž je vyčerpána jejich síla. 6Vždyť nepravost nevyrazí z prachu a trápení nevzejde z půdy. 7Člověk byl totiž zrozen pro trápení, stejně jako#h.: a jiskry#h.: synové plamene; Pís 8,6 létají vzhůru. 8Já bych nejspíše pátral po Bohu#LXX: pánu; n: hledal Boha; 8,5; Ž 77,1n a svou záležitost bych předložil Bohu,#LXX: pánu; n: hledal Boha; 8,5; Ž 77,1n 9který činí veliké věci, jež nelze vyzpytovat, divy, jež nelze spočítat,#9,10p 10který dává déšť na povrch země a sesílá vodu na#h.: na povrch pole, 11takže postavil ponížené na vysoké místo a naříkající#h.: zachmuření byli vyzdviženi do bezpečí, 12který maří plány chytráků, takže jejich ruce nebudou mít úspěch,#Př 2,7; 8,14; n.: obezřetnost; Jb 6,13 13který přistihuje moudré v jejich chytráctví;#Ž 7,16; 1K 3,19 – jediný jasný citát z Jb v NS rada potměšilců bývá ukvapená. 14Ve dne se potýkají s temnotou, jako v noci tápou za poledne. 15Ale nuzného zachránil od meče, z jejich úst a z ruky mocného. 16A tak se pro chudého#Př 29,7; n. bezmocného; Ž 82,3 objevila naděje, ale bezpráví#též: zápalná oběť zavřelo svá ústa. 17Hle, šťastný je člověk, kterého Bůh kárá;#h.: Bůh ho bude kárat; Př 3,12; He 12,5n a proto ponaučení#n. kázeň Všemohoucího#Toto jméno je v Jb použito 31 (22,3; 27,2) – zde poprvé; Gn 17,1 nezavrhuj.#Př 3,11!; n.: nepodceňuj 18Vždyť on způsobí bolest i obváže, zdeptá, ale jeho ruce#K: sg. vyléčí. 19V šesti úzkostech tě vysvobodí, ba v sedmi tě nezasáhne zlé. 20V hladu tě jistě vykoupil ze smrti a ve válce z moci meče. 21Budeš ukryt před bičem jazyka a nebudeš se bát#n.: neměj strach ze zkázy, až přijde. 22Budeš se vysmívat zkáze a hladomoru a zemské zvěře se nebudeš muset bát.#juss.; n.: neboj 23Máš totiž smlouvu s kameny na poli#h.: S kameny pole totiž smlouva tvá; 2Kr 3,19; Iz 5,2; LXX: - a polní zvěř je vůči tobě pokojná.#n : s tebou spřátelená (srv. Ž 41,10); Lv 26,6; Iz 35,9; 65,25; Ez 34,25; Da 6,22 24I zjistíš, že tvůj stan je v pořádku,#n.: v pohodě; 2Kr 5,21; Ž 69,23p; h.: v pokoji když navštívíš svou pastvinu a nic nebudeš postrádat.#h.: nezhřešíš 25Zjistíš také, že tvé símě je početné, tvých potomků jako zemské zeleně.#Ž 72,16; [v Písmu ojedinělé přirovnání pro početné; srv. Gn 13,16; 22,17] 26V zralosti#30,2; n.: plné síle / věku vejdeš do hrobu jako navršený#inf.; n.: se vrší stoh obilí ve svůj čas. 27Hle, toto jsme vyzpytovali, tak to je. Vyslechni si to a sám se o tom přesvědč.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad