Job 34
CSP
34
Elíhú prohlašuje Boha spravedlivým
1A Elíhú vypovídal dále. Řekl: 2Slyšte, moudří, mé výroky, vzdělaní,#ptc.; Kaz 9,11; Da 1,4; n.: vědoucí; 33,1 naslouchejte mi. 3Ucho přece zkoumá výroky a patro ochutnává jídlo. 4Zvolme si, co je spravedlivé, zjistěme mezi sebou, co je dobré. 5Neboť Jób prohlásil: Jsem spravedlivý, a Bůh mi odňal právo. 6Mám snad lhát ohledně#n.: proti … svého práva? Aniž bych se dopustil přestoupení, moje rána od šípu je nevyléčitelná. 7Který muž pije jako Jób výsměch#[Míněn Jóbův výsměch vůči Bohu, tedy rouhání.] jako vodu, 8vchází do spolku s pachateli nepravosti a chodí s ničemníky? 9Protože řekl: Muži nepřinese užitek, když najde zalíbení v#h.: s … Bohu. 10Proto mě poslouchejte, rozumní muži: Ať je to od Boha vzdáleno, že by spáchal ničemnost a že by Všemohoucí spáchal špatnost. 11Neboť odplatí člověku jeho skutek, postihne#h.: nechá najít / shledat se každého podle jeho stezky.#[tj. jednání; srv. Ž 17,4; Př 2,15; Iz 26,7] 12Ano opravdu, Bůh nejedná ničemně, Všemohoucí nepokřiví právo. 13Kdo jej ustanovil nad zemí#n.: mu šel na zem vykonat návštěvu / vizitaci; [Tj. není nikdo vyšší, kdo by mohl dát Bohu zemi na starost.] a kdo jej určil nad celý světem?#h.: před něj položil celý svět 14Kdyby zaměřil#h.: položil svou pozornost jen na sebe a vzal zpět k sobě svého ducha a svůj dech, 15všechno tvorstvo by společně naposled vydechlo#n. zahynulo; Gn 7,21 a člověk by se obrátil v prach.#n.: vrátil do prachu; 10,9; Gn 3,19 16Pokud ti tedy nechybí rozumnost, vyslechni toto, naslouchej hlasu mých výroků. 17Což si opravdu myslíš, že může vládnout#h.: bude svazovat; [Zákl. myšlenka slovesa – svázat do jha je použita obrazně (srv. Jr 27,2p).] ten, kdo nenávidí právo? Anebo chceš prohlásit vinným spravedlivého a mocného?#15,10; n.: s. a ctihodného; Iz 17,12; 28,2; srv. Jb 31,25 / nanejvýš spravedlivého 18Cožpak se sluší králi říkat: Ničemníku a šlechticům: Ničemo? 19Tomu, který nenadržuje#32,21n; pf.; h.: + tvářím knížatům#n.: velitelům; 13,8; Pl 4,16 ani nestraní urozenému před chudým, neboť oni jsou všichni dílem jeho rukou? 20V okamžiku i o půlnoci umírají, lidé jsou rozechvěni a pomíjejí. Vznešený#24,22; n.: silák je odstraněn#h.: vznešeného odstraní bez zásahu lidské ruky. 21Neboť jeho oči hledí na cesty člověka, on uvidí všechny jeho kroky. 22Není taková temnota, ani nejhlubší tma nestačí, aby se tam pachatelé nepravosti mohli skrýt. 23Neboť nikomu není uloženo více, než aby šel na soud před Boha. 24Bez vyšetřování drtí mocné, namísto nich ustanovil jiné. 25Jistě zná jejich počiny, vyvrátí je v noci a budou potřeni. 26Jako ničemy je bije na místě, kde to všichni vidí, 27protože se od#h.: od cesty za … něj odvrátili a žádné z jeho cest nerozuměli,#n.: neuznali 28takže k němu nechali přijít volání chudého, uslyší volání nuzného. 29Zůstaneli on klidný,#n.: Utišíli; [Tj. odpovíli na volání toho chudého a zastane se ho oproti mocným; srv. výraz: má klid – Sd 5,31; Iz 14,7.] kdo jej prohlásí vinným? Když skryje tvář,#[tj. Odejmeli svoji milost]; 13,24; Dt 31,17; Ž 13,2! kdo jej zpozoruje? Přitom bdí zároveň nad národem i nad jednotlivým člověkem, 30aby se bezbožný člověk nestal králem, aby nebyl lidu léčkou. 31Vždyť řekl snad někdo Bohu: Odnesl#n. Nesu trest (za hřích) jsem si to, nebudu jednat zle?#n.: vymáhat zástavu; 24,9 32Co sám nevidím, tomu ty mě uč.#[Tj. dle paralelismu: Ukaž mi ty hříchy, které sám nerozpoznávám (Ž 19,13; 90,8).] Jestliže jsem provedl špatnost, nebudu v tom pokračovat? 33 snad za to odplatit podle tvého?#h.: podle toho, co je při tobě Vždyť jsi ho zavrhl, protože ty si můžeš vybrat a já ne. Jen pověz, co víš. 34Řeknou mi to rozumní muži i moudrý člověk,#h.: muž (geber); avšak jiné h. slovo než předchozí “muži” který mě poslouchá: 35Jób nemluví na základě poznání, jeho slova nepřicházejí z porozumění. 36Kéž je Jób jednou provždy#n.: až na věky / konečně přezkoušen za odpovědi po způsobu#h.: v … mužů propadlých nepravosti. 37Neboť ke svému hříchu přidává vzpouru,#Př 28,2; Iz 57,4; h.: přestoupení tleská#impf.; ve smyslu: posmívá se (srv. 27,23; Pl 2,15) mezi námi. Jen ať množí své řeči proti Bohu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad