Jeremiáš 29:21

Jeremiáš 29:21 CSP

Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kólajášovu, a o Sidkijášovi, synu Maasejášovu, kteří vám v mém jménu prorokují klam: Hle, dávám je do ruky babylonského krále Nebúkadnesara; zabije je před vašima očima.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet