Jeremiáš 17
CSP

Jeremiáš 17

17
Bůh zkoumá srdce
1Judův hřích je zapsán železným rydlem, diamantovým#[ekv. je přizpůsoben dnešní době; diamant nebyl tehdy asi znám, ale ekv. pro tvrdý kámen se stal metaforou pro tvrdost; srv. Ez 3,9: křemen] hrotem; je vyryt na tabulku jejich srdcí#[členění dle TM; př. upravuje] a na rohy#Lv 4,7.18.20; [místo očištění se rohy oltáře stávají trvalou připomínkou jejich hříchu] vašich oltářů. 2Jejich synové myslí#h.: pamatují; srv. Ex 13,3; 20,8; 2Tm 2,8 na své oltáře a na své posvátné kůly,#h.: ašery; Dt 7,5; Iz 17,8; [tj. kůly (nebo obrazy, NBS s. 74) zasvěcené bohyni Ašeře; 1K 15,13] na zelené stromy, na vyvýšená návrší, 3na horách, na poli. Tvůj#dle některých strv. rkpp. Var: Moje horo na poli, tvůj majetek a všechny tvé poklady vydám za kořist, tvá návrší kvůli hříchu páchanému na celém tvém území. 4Opustíš, a to kvůli sobě, své dědictví, které jsem ti dal, a nechám tě otročit tvým nepřátelům v zemi, kterou neznáš; protože jste zanítili oheň mého hněvu, a ten bude hořet navěky.
5Toto praví Hospodin: Prokletý je muž, který spoléhá#46,25; Ez 16,15; Iz 31,1; 36,6; n.: doufá v; ::Jr 39,18; 48,6 na člověka, tělo pokládá#h.: činí za svou sílu#h.: paži (symbol síly) a jeho srdce se odvrací od Hospodina. 6Bude jako jalovec v pustině,#h.: v Aravě / Nížině neuvidí,#n.: nezažije; 5,12 když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi.
7Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. 8Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka; nebojí#dle Q; K: neuvidí; [možno chápat buď jako masorety správně opravenou paralelu k v. 6 nebo slovní hříčku podobných h. slov – jirá a jir’e se, když přijde žár, jeho listí bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce. 9Srdce je lstivé nade vše,#n.: nejlstivější ze všeho; Gn 27,36; 2Kr 10,19; Dt 29,18–19 je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? 10Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví,#n : mysl … nitro; 11,20; Př 17,3 abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.
11Podobný koroptvi, která sedí na vejcích, ale nezplodí mladé,#n.: jež nesnesla; je ten, kdo neprávem získává bohatství; uprostřed svého života#h.: svých dnů ho opustí a na konci bude vypadat jako blázen. 12Trůne slávy, vyvýšený od počátku, místo naší svatyně! 13Naděje Izraele, Hospodine! Všichni, kdo tě opouštějí, se budou stydět. Ti, kteří se od tebe#h.: ode mne odvrátili, budou zapsáni do země stínů, protože opustili pramen živé#2,13; Gn 26,19; n : čerstvé vody, Hospodina.
14Uzdrav mě, Hospodine, a budu uzdraven, zachraň mě a budu zachráněn, protože ty jsi má chvála.#n : Proto tě budu chválit; Dt 10,21; Ž 71,6 15Hle, oni mi říkají: Kde je Hospodinovo slovo? konečně přijde! 16Já jsem se nedral, abych byl tvým pastýřem,#var: Nenaléhal jsem na tebe, abys přivedl pohromu; netoužil jsem po žalostném dni. Ty znáš to, co vyšlo z mých rtů, bylo to před tvou tváří. 17Nebuď mi postrachem, ty jsi moje útočiště ve zlý den. 18 jsou zahanbeni ti, kdo mě pronásledují, ale já ať zahanben nejsem; oni jsou vyděšeni, ale já ať vyděšen nejsem. Přiveď na ně zlý den, zlom je dvojnásobným zlomením.
Svěcení sobotního dne
19Hospodin mi řekl toto: Jdi a postav se v bráně synů lidu,#[její umístění není jisté, někteří ji ztotožňují s benjamínskou bránou v 37,13] kterou vcházejí a vycházejí judští králové, a ve všech jeruzalémských branách 20a řekni jim: Slyšte Hospodinovo slovo, judští králové, všichni Judejci i všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami.
21Toto praví Hospodin: Kvůli svému životu se mějte na pozoru#n.: Dejte si na sebe (h.: na své duše) pozor; srv. Př 7,23 a v sobotní den nenoste náklad#h.: břemeno; Neh 13,15.19; [šlo o náklad obchodního zboží] ani ho nevnášejte jeruzalémskými branami. 22Nevynášejte v sobotní den náklad#h.: břemeno; Neh 13,15.19; [šlo o náklad obchodního zboží] ze svých domů, nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem přikázal vašim otcům. 23Avšak neposlouchali a nenakláněli ucho, ale zatvrdili svou šíji, aby neposlouchali a nepřijímali kázeň.#7,28; 32,33 24Stane se, jestliže mě opravdu uposlechnete, je Hospodinův výrok, a nebudete v sobotní den vnášet branami tohoto města žádný náklad, ale budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, 25že pak budou vcházet branami tohoto města králové a knížata, kteří sedí na Davidově trůnu, kteří jezdí na voze#n.: vozech; 1S 8,11; 1Kr 1,5 a na koních, oni i jejich knížata, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma a toto město bude obydlené navěky. 26Pak přijdou#n.: budou přicházet lidé z judských měst, z okolí Jeruzaléma, ze země Benjamín, ze Šefely, z pohoří a z Negebu a přinesou zápalnou oběť, obětní hod, přídavnou oběť a kadidlo a přinesou oběť díků do Hospodinova domu. 27Ale jestliže mě neuposlechnete, abyste světili sobotní den a nenosili náklad a nevcházeli v sobotní den jeruzalémskými branami, potom zapálím v jeho branách oheň a stráví jeruzalémské paláce a neuhasne.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.