Ezechiel 34
CSP
34
Zlí pastýři Izraele
1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, prorokuj proti pastýřům#n.: nad …; h.: na …; [Označení pastýř se užívalo pro vládce starověkého Blízkého východu (Iz 44,28; Jr 2,8); ve StS je Hospodin často oslovován jako pastýř Izraele (Gn 49,24; Ž 23,1; 80,2).] Izraele. Prorokuj a řekni jim, těm pastýřům: Toto praví Panovník Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří byli pastýři sami sobě. Nemají snad ti pastýři pást ovce? 3Budete jíst tuk a budete se oblékat do vlny, budete zabíjet, co je tučné, a ovce pást nebudete?#[Tuk, vlna a maso byly legitimní odměnou pastýře. Hřích byl v tom, že se pastýři o ovce špatně starali, nikoli v tom, že měli ze stáda užitek.]; Iz 56,11; Za 11,5.16 4Nevyléčitelné jste neposilnili, nemocnou jste neléčili a polámanou jste neobvázali, zapuzenou jste nepřivedli zpět a hynoucí jste nevyhledali; panovali jste nad nimi násilím a se surovostí. 5Bez pastýře se rozprchly; staly se pokrmem pro veškerou polní zvěř a rozprchly se. 6Mé ovce bloudí po všech horách a na kdejakém vyvýšeném návrší; mé ovce jsou rozptýleny po celém povrchu země a nikdo po nich nepátrá ani je nehledá. 7Proto, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo: 8Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina -- protože je mé stádo lupem a mé ovce se staly bez pastýřů pokrmem pro všechnu polní zvěř, pastýři nepátrali po mých ovcích, naopak ti pastýři pásli sami sebe a mé ovce nepásli, 9proto -- vy, pastýři, slyšte Hospodinovo slovo: 10Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm pastýřům a budu vyhledávat své ovce z jejich ruky, zbavím je pasení stáda a ti pastýři už nebudou pást sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich úst a nebudou jim za pokrm.
Bůh dobrým pastýřem
11Neboť toto praví Panovník Hospodin: Hle, to jsem já.#h.: já já; n.: já sám Vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. 12Jako věnuje pastýř péči svému stádu v den, kdy je uprostřed svých roztroušených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,#[Babylon nebyl jediným místem, kam Judejci odcházeli. Viz Jr 43,1–7.] na která byly rozptýleny v den mračna a husté temnoty.#[Metafora zřejmě naráží na porážku Izraele Babylonem 586 př. Kr. Dobrý pastýř je ale na stráži nad svěřenými ovcemi právě ve dni mračna a temnoty.] 13Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je na jejich půdu.#[Zaslíbení obnovy se poprvé objevuje v 11,17, opakuje se v 20,34.41–42 a 28,25. V následujících partiích Ez, týkajících se situace po pádu Jeruzaléma, se s nimi setkáme častěji.] Budu je pást na izraelských horách, v řečištích a na všech osídlených místech země. 14Budu je pást na dobré pastvině a vysoko v izraelských horách#h.: v horách izraelské výšiny bude jejich lučina. Tam budou uléhat na dobré lučině a na úrodné#h. tučné; 1Pa 4,40 pastvině na izraelských horách se budou pást.#[Srv. s tónem, jakým Ezechiel mluvil o izraelských horách před pádem Jeruzaléma 6,3–7.]; Ž 23,2 15Já budu pást své ovce a já je budu ukládat, je výrok Panovníka Hospodina. 16Hynoucí vyhledám a zapuzenou přivedu zpět, polámanou obváži a nemocnou posilním. Tučnou a silnou vyhladím; budu je pást spravedlivě.#h.: v právu 17A o vás, mé stádo, toto praví Panovník Hospodin: Hle, já konám soud mezi dobytčetem#h.: ovcí; n.: kozou a dobytčetem, mezi berany a kozly. 18Což je vám to málo, když spasete dobrou pastvinu, že zbytek svých pastvin pošlapete svýma nohama? Napijete se čiré vody a tu zbývající svýma nohama zakalíte? 19A mé ovce se budou pást na tom, co pošlapaly vaše nohy,#h.: pošlapání vašich nohou a budou pít, co vaše nohy zkalily?#h.: kal vašich nohou
20Proto o nich praví Panovník Hospodin toto: Hle, to jsem já. Vykonám soud mezi dobytčetem tučným a mezi dobytčetem vyhublým. 21Jelikož srážíte bokem a ramenem všechny nevyléčitelné a trkáte je svými rohy, a tak jste je rozptýlily pryč. 22 však své ovce zachráním a nebudou již lupem; vykonám soud mezi dobytčetem a dobytčetem. 23A ustanovím nad nimi jednoho pastýře a bude je pást, svého otroka Davida. On je bude pást, on jim bude pastýřem. 24Já Hospodin jim budu Bohem a můj otrok David bude uprostřed nich knížetem. Já Hospodin jsem promluvil. 25Uzavřu s nimi smlouvu pokoje a odklidím ze země divou zvěř. Budou pobývat bezpečně#[Vyjádření svobody od strachu; 28,26; 38,8.11.14; 39,26; Oz 2,20. Požehnání zaslíbené jako důsledek poslušnosti; Lv 26,5n.] i v pustině a spát v lesích.#[Lesy byly považovány za nebezpečné místo.]; Ž 104,20n; Jr 5,6 26Obdařím#n.: Učiním je i okolní místa svého návrší požehnáním; sešlu déšť v jeho čas#[Jsou míněny pravidelné podzimní a jarní deště.] -- budou to požehnané deště. 27Polní stromoví pak vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a lidé budou v bezpečí na své půdě. I poznají, že já jsem Hospodin, až zlámu kolíky jejich jha#[Do otvorů vodorovného jha byly zasazeny dřevěné kolíky, které byly svázány provazem pod hlavou tažného zvířete. Obraz symbolizuje nadvládu jiných národů. Ke jhu srv. 30,18; Lv 26,13; Iz 58,6; Jr 27,2.] a vysvobodím je z ruky těch, kdo je zotročují. 28Už nebudou lupem pro národy a zemská zvěř je nesežere. Budou bydlet v bezpečí a nikdo je nevyděsí. 29Dám pro ně povstat znamenité setbě#h.: setbě ke jménu; n.: která bude pojmem a nebudou už v zemi souženi#h.: sbíráni hladem ani už nebudou snášet hanění národů. 30I poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni jsou můj lid, dům izraelský, je výrok Panovníka Hospodina. 31Vy jste totiž mé ovce, ovce mé pastvy, vy lidé. Já jsem váš Bůh, je výrok Panovníka Hospodina.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad