Ezechiel 16
CSP
16
Nevěrná Hospodinova nevěsta
1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, pouč Jeruzalém o jeho ohavnostech. 3Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin o Jeruzalému: Svým původem a svým rodištěm jsi z kenaanské země, tvůj otec je Emorejec a tvá matka Chetejka.#16,45; [Jeruzalém měl dlouhou předizraelskou historii – byl dobyt až za krále Davida. Emorejci a Chetejci přebývali v Jeruzalémě nebo k němu měli vztah před příchodem Izraele. Otec a matka neoznačují konkrétní osoby, ale neizraelský původ Jeruzaléma obecně.] 4A ohledně tvého narození: V den, kdy ses narodila,#[Jeruzalém je v h. ženského rodu.] nebyla přeříznuta tvá pupeční šňůra#Př 3,8 – zde přeloženo jako tělo a nebylas obmyta vodou k očištění, vůbec jsi nebyla potřena solí#[Arabské porodní báby dodnes praktikují přeříznutí pupeční šňůry spojené s potíráním novorozence solí a olejem.] a vůbec jsi nebyla obvinuta plenkami. 5Žádné oko se nad tebou neslitovalo, aby pro tebe udělali jednu z těchto věcí ze soucitu nad tebou, ale bylas pohozena na povrchu pole#[Tj. zanechána ke smrti (srv. 29,5; 32,4; 33,27; Jr 9,21) – což bylo běžné v pohanské společnosti, ale ohavností v Izraeli. v hnusu nad tvou bytostí v den, kdy ses narodila. 6Procházel jsem nad tebou, viděl jsem tě, jak se zmítáš ve vlastní krvi, a řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi: Zůstaň naživu.#n.: Zůstaň naživu ve své krvi; [Základním Božím plánem pro člověka je život (18,32; 33,11; 1Tm 2,4; 2P 3,9), nikoliv smrt (::J 10,10).] Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi: Zůstaň naživu.#opakování věty není uvedeno v několika h. rkpp, LXX a Pš 7Dal jsem ti vzrůst jako stéblu na poli, rostla jsi, vzmáhala ses a předstoupila jsi v nádherné ozdobě.#h.: ozdobě ozdob; text je velmi nejasný Prsy se zpevnily, vlasy#n.: chlupy ti bohatě narostly a ty jsi byla obnažená a nahá. 8Procházel jsem nad tebou, viděl jsem tě a hle, byl tvůj čas, čas něžností.#n.: milování; 23,17; Př 7,18; Pís 4,10; 7,13 Rozprostřel jsem nad tebou cíp svého pláště#h.: křídlo; [Přikrytí pláštěm symbolizovalo vstup do manželské smlouvy.]; Dt 23,1; Rt 3,9 a přikryl jsem tvou nahotu. Přísahal jsem ti a vešel jsem s tebou ve smlouvu,#[Protože je řeč o Jeruzalému, jedná se o manželskou smlouvu (Mal 2,14), nikoli o smlouvu Hospodinovu s Izraelem uzavřenou na Sinaji.] je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou. 9Umyl jsem tě vodou, opláchl jsem z tebe tvou krev a pomazal jsem tě olejem. 10Oblékl jsem ti pestře utkané šaty, obul jsem ti tachaší opánky, ovinul jsem tě jemným plátnem a zakryl jsem tě hedvábím. 11Ozdobil jsem tě ozdobami, na tvé ruce jsem dal náramky#n.: spony; 23,42 a na tvé hrdlo náhrdelník.#n.: řetízek; Gn 41,42 12Dal jsem ti kroužek na nos, náušnice do uší a krásný věnec#h.: korunu; [Nejednalo se o korunu jako symbol vlády, ale o věnec, který měli v den svatby na hlavě ženich i nevěsta – srv. Pís. 3,11] na hlavu. 13Zdobila ses zlatem a stříbrem, tvým oděvem bylo jemné plátno, hedvábí a pestře utkané šaty. Jedla jsi#K: 1. sg. jemnou#46,14; Nu 28,5; n.: krupičnou; [používanou při obětech (46,14; Nu 28,5)] mouku, med a olej, stala ses převelice krásnou a uchvátila jsi královskou autoritu. 14Tvé jméno#n.: … pověst / sláva; srv. Jr 48,17; 2Pa 26,15 proniklo mezi národy pro tvou krásu, protože byla dokonalá díky mé důstojnosti, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina. 15Spoléhala jsi však na svou krásu a smilnila jsi#Jr 3,1–5; Oz 1,2; [Obvinění se týká jak duchovního smilstva – odvratu od Hospodina, tak i fyzického zapojení do kultu plodnosti.] proti svému jménu, vylévala jsi své smilnění#pl.; n : modloslužby na každého kolemjdoucího, jen ať je to#jeden h. rkp a některé rkpp LXX: Takové věci se neměly stát; jeho. 16Brala jsi ze svých rouch,#[Všechno, co Izrael od Hospodina dostal, použil k modlářským praktikám.] dělala jsi pro sebe strakatá#[Pestré látky se používaly v Ašeřině kultu; srv. 2Kr 23,7; Am 2,8–9.]; n.: záplatovaná návrší a smilnila jsi na nich, jak se to dříve nedělo#pl. ptc. a nemá dít. 17Brala jsi i své ozdobné předměty z mého zlata a z mého stříbra, které jsem ti dal, a dělala jsi pro sebe mužské#n.: mužského pohlaví; [Mohlo jít buď o falické symboly (sochy mužského údu), z Blízkého východu archeologicky doložené, nebo o obrazy (nahých) mužů – srv. Ez 23,14.] obrazy a smilnila#n : uctívala jsi s nimi. 18Brala jsi pestře utkaná roucha, přikrývala jsi je a před ně jsi položila#K: 1. sg. můj olej a mé kadidlo. 19I můj pokrm, který jsem ti dal -- nakrmil jsem tě jemnou moukou, olejem a medem -- kladla jsi jej před ně jako příjemnou vůni. A to se skutečně dělo, je výrok Panovníka Hospodina. 20Brala jsi i své syny a své dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je k jídlu. Bylo snad tvého smilnění#Q: pl. málo? 21Zabíjela jsi mé syny a vydávala jsi je jim, když jsi je pro ně prováděla#sloveso obecně užívané pro přinášení dětí jako zápalné oběti, zvláště jako oběť pohanskému bohu Molekovi; 20,26.31; srv. 23,37; [je zřejmé, že Izrael převzal do svých řádů otřesný pohanský rituál; Dt 12,29–31; Jr 7,31; 19,5; 32,35; 2Kr 21,6; 23,10] ohněm. 22Při všech svých ohavnostech a svém smilnění sis nevzpomněla na dny svého mládí, kdy jsi byla obnažená a nahá, zmítající se ve své krvi. 23I stalo se po všem tvém zlu -- běda, běda tobě, je výrok Panovníka Hospodina -- 24že jsi pro sebe postavila násep#n.: podstavec; [Na takových náspech pak zřejmě stál nějaký pohanský oltář.] a udělala jsi pro sebe výšinu na každém náměstí. 25Na každé křižovatce jsi postavila svou výšinu. Opovrhovala jsi svou krásou, roztahovala#Př 13,3 (příliš otvírá) jsi své nohy pro každého kolemjdoucího a množila jsi své smilnění.#Q: pl. 26Smilnila jsi se syny Egypta, svými sousedy#[Jediné místo v Bibli, kde jsou Egypťané označeni za “sousedy” Izraele.] statného těla, a množila jsi své smilnění, abys mě provokovala ke hněvu. 27A hle, vztáhl jsem proti tobě svou ruku, zkrátil jsem tvůj podíl#[H. text umožňuje i překlad “zmenšil jsem tvé území” (tak NIV – r. 701 př. Kr. dal asyrský král část judského území právě Pelištejcům).] a vydal jsem tě touze těch, kdo tě nenávidí, pelištejských dcer, které se stydí za tvé hnusné jednání. 28Nenasytně#h.: bez svého nasycení; výraz je na jiných místech používán doslovně v souvislosti s jídlem (39,19; Iz 23,18; Ag 1,6), zde obrazně ve smyslu: ukojení / uspokojení jsi smilnila se syny Asýrie,#23,5.12; 2Kr 16,7; Jr 2,18; [První významnější kontakt s Asýrií (Ašúrem) měl Judský král Achaz, který hledal jejich spojenectví proti severnímu Izraeli (viz 2 Kr 16). Spojenectví s pohanským národem ovšem nezůstalo bez následků pro duchovní orientaci Judska.]; 27,33; 31,3p; 32,22 smilnila jsi s nimi a ještě ses nenasytila. 29Rozšířila jsi své smilnění po zemi kramářů ke Chaldejcům#[Jsou zde dvě výkladové možnosti. Buď mluví Ezechiel o “kenaanské zemi”, aby naznačil, že Judsko je tak daleko od Hospodina, jako byla země před příchodem Izraele (tehdy se nazývala “Kenaan”), nebo je možno slovo Kenaan chápat nikoli jako vlastní jméno země, nýbrž ve významu “kupec, obchodník” (viz 17,4!). Pro tuto možnost se rozhodly moderní překlady. Pak má tento verš význam “Množila jsi své smilstvo až do Kaldejska, země obchodníků…”] a ani tím ses nenasytila. 30Jak zchřadlé je tvé srdce, je výrok Panovníka Hospodina, že pácháš všechny tyto věci, činy nestydaté#n.: panovačná prostitutky, 31když jsi postavila násep na každé křižovatce a svou výšinu jsi udělala#K: 1. sg. na každém náměstí? Ale nebylas#K: 1. sg. jako prostitutka, když jsi pohrdala nevěstčí mzdou. 32Cizoložnice namísto svého muže přijímá cizáky. 33Všem prostitutkám dávají dar,#HL; [Dar, který dává muž manželce po svatbě.] zatímco ty jsi dávala své dary všem svým milencům a odměňovala jsi je, aby#n.: za to, že k tobě vcházeli z okolí za tvým smilněním. 34Bylas odlišná#h.: Byla v tobě odlišnost od jiných žen při smilnění. Ty jsi totiž kvůli smilstvu nebyla vyhledávána,#h.: za tebou totiž nebylo smilně hleděno; 6,9 když jsi sama dávala nevěstčí mzdu, zatímco tobě nevěstčí mzda dávána nebyla; tím jsi byla odlišná. 35Proto slyš Hospodinovo slovo, prostitutko.
36Toto praví Panovník Hospodin: Jelikož byl rozhazován tvůj bronz#h.: proléván; n.: utrácen tvůj bronz; n.: měď; [Text je na tomto místě velmi nejasný. Měď je v Písmu spíše surovinou, zatímco bronz symbolem vybavení např. chrámu nebo výzbroje. Překlady často chápou toto spojení jako mrhání bohatstvím. Naproti tomu Pípalův slovník nabízí i pochopení: “byla prolévána tvá menstruační krev.” To by vypadalo jako paralelismus k prolité krvi synů – viz dále.] a byla odhalována tvá nahota při smilnění s tvými milenci a se všemi tvými ohavnými bůžky,#h.: bůžky tvých ohavností stejně jako prolitá krev#pl.; 7,23p tvých synů, které jsi jim vydala, 37proto hle, shromažďuji všechny tvé milence, s nimiž ses těšila, a všechny, které jsi milovala, se všemi, které jsi nenáviděla. Shromáždím je k tobě z okolí, odhalím před nimi tvou nahotu#[Opak “přikrytí” z v. 8, návrat ke stavu popsaném ve v. 7.] a oni všechnu tvou nahotu uvidí. 38Budu tě soudit podle právních nařízení#h.: soudy; 23,45 pro cizoložnice#[Trestem za cizoložství bylo ukamenování nebo upálení; Gn 38,24; Lv 20,10; Dt 22,22–24; J 8,5–7.] a pro ty, které prolévají krev, a vydám tě krveprolití se zlobou a žárlivostí. 39Vydám tě do jejich ruky. Zboří tvůj násep a strhnou tvé výšiny, svléknou ti tvá roucha, seberou tvé ozdobné předměty a ponechají tě obnaženou a nahou. 40Přivedou proti tobě shromáždění, budou na tebe házet kamení a probodnou tě svými meči. 41Tvé domy spálí ohněm a vykonají nad tebou soudy#5,10p; 23,10v; n. rozsudky před očima mnohých žen. Odradím#n.: ukončím tvou p. / zastavím tvou p. / zbavím tě tvé p. / odstraním tvou p.; 23,48 tě od prostituce a také nevěstčí mzdu už nebudeš dávat. 42Zanechám své zloby proti tobě a má žárlivost se od tebe odvrátí, budu mít klid a již se nebudu hněvat. 43A proto jako ty sis nevzpomněla#K: 1. sg. na dny svého mládí a dráždila jsi mě tímhle vším, právě tak jsem zase#h.: také já uvalil tvou cestu#n : jednání na tvou hlavu, je výrok Panovníka Hospodina. Nespáchala jsi#K: 1. sg. tu hanebnost navíc ke všem svým ohavnostem? 44Hle, každý, kdo užívá pořekadla, o tobě užije toto: Jaká matka, taková její dcera. 45Jsi dcerou své matky, která si oškliví svého muže i své syny, a jsi sestrou svých sester, které si zošklivily své muže i své syny. Vaše matka je Chetejka a váš otec Emorejec.#v. 3p 46Tvou starší sestrou je pak Samaří se svými dcerami#výraz dcera se běžně užíval pro vesnice patřící k určitému městu; např. 26,6; Sd 1,27; Neh 11,25 sídlící po tvé levici#tj. na sever od tebe a tvou mladší sestrou sídlící zprava#tj. na jih; [Izraelci se orientovali obráceni čelem k východu, jih byl “pravice” (1S 23,19) a sever “levice”. Geograficky to odpovídá: Samaří bylo na sever a Sodoma na jih od Jeruzaléma.] od tebe je Sodoma#Dt 29,22; 32,32; Iz 1,9n; 3,9; Jr 23,14; Pl 4,6; Mt 10,15; 11,23n; Ju 7; [Příslovečný obraz ztělesnění zla. Pokud je Sodoma nazvána “mladší sestrou”, není to výpověď o historii, neboť Sodoma existovala před Jeruzalémem, ale obrazné hodnocení.] a její dcery.#23,2; n.: vesnice 47Nejen že jsi chodila po jejich cestách, páchala jsi#K: 1. sg. jejich ohavnosti, ale zakrátko omrzelá ses vrhala na všech svých cestách do zkázy více než ony. 48Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, tvá sestra Sodoma se svými dcerami nespáchala to, co jsi spáchala ty a tvé dcery. 49Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost,#n.: Pýchu; 7,24; Př 8,13; Jr 13,9; Am 6,8 nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala.#[Hříchy Sodomy, o nichž mluví Ezechiel, nebyly výslovně zmíněny ve zprávě o zničení Sodomy v Gn 13,13.] 50Povyšovaly se a páchaly přede mnou ohavnost. Odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spatřil.#n. jsi viděla (mnohé stv. překlady čtou takto, podobně jako ve v. 47.51)
51Samaří nezhřešilo ani do poloviny tvých hříchů. Rozmnožila jsi své ohavnosti více než ony, a tak jsi své sestry#K: svou sestru prohlásila za spravedlivé#Jr 3,11p všemi svými ohavnostmi, které jsi spáchala.#K: 1. sg. 52Ano, ty tedy nes svou ostudu, kterou jsi přisoudila svým sestrám. Pro hříchy, jimiž jsi jednala ohavněji než ony, budou spravedlivější než ty. Ano, ty se tedy styď a nes svou ostudu, když jsi své sestry prohlásila za spravedlivé. 53I změním jejich úděl, úděl Sodomy a jejích dcer, úděl Samaří a jeho dcer a také úděl, tvůj úděl uprostřed nich, 54abys nesla svou ostudu a zahanbila se za všechno, co jsi spáchala, když ses pro ně stala útěchou. 55Tvé sestry, Sodoma a její dcery, se navrátí k svému dřívějšímu stavu. I Samaří a její dcery se navrátí k svému dřívějšímu stavu a také ty a tvé dcery se navrátíte k svému dřívějšímu stavu. 56V době, kdy byla znát tvá vznešenost,#pl.; n.: pýcha nebylo z tvých úst o tvé sestře Sodomě slyšet,#h.: nebyla tvá sestra Sodoma ke slyšení ve tvých ústech 57dříve než bylo odhaleno tvé zlo jako v době tupení od dcer Aramu#tak TM, LXX a Vul; mnohé h. rkpp a Pš: Edóm a celého jeho okolí, pelištejských dcer, které tebou ze všech stran opovrhují. 58Sama poneseš svou hanebnost a své ohavnosti, je Hospodinův výrok.
Věčná smlouva
59Neboť toto praví Panovník Hospodin: Budu#K: Budeš s tebou tedy jednat tak, jako jsi jednala ty, když jsi pohrdla přísahou,#h.: prokletím; 17,13; 1Kr 8,31p takže jsi porušila smlouvu.#[Zde a v násl. verších jde podobně jako ve v. 8. o manželskou smlouvu, nikoli o smlouvu s Izraelem na Sínaji.]; 17,16.18 60Já si však vzpomenu na svou smlouvu s tebou, uzavřenou ve dnech tvého mládí, a ustanovím pro tebe smlouvu věčnou. 61Pak si vzpomeneš na své cesty a budeš zahanbena, až přijmeš své sestry, od těch starších než jsi ty, po ty mladší než jsi ty, a dám ti je za dcery, ne však podle smlouvy s tebou. 62Já tedy ustanovím svou smlouvu s tebou a poznáš, že já jsem Hospodin, 63aby ses rozpomenula a styděla ses a už sis kvůli své ostudě nedovolila otevřít ústa, až se s tebou usmířím za všechno, co jsi spáchala, je výrok Panovníka Hospodina.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad