Exodus 31
CSP

Exodus 31

31
Bezaleel a Oholíab
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Hleď, povolal jsem jmenovitě Besaleela, syna Urího, syna Chúrova, z pokolení Judova 3a naplnil jsem ho Božím Duchem, moudrostí, rozumností,#n : zručností; Oz 13,2 poznáním pro každou práci, 4aby vymýšlel nápady#35,35; 2Pa 2,13; n.: návrhy; h.: myšlenky pro práci se zlatem, stříbrem a bronzem, 5pro řezání kamene ke vsazování, pro vyřezávání dřeva, pro práci na jakémkoliv díle.#n.: výrobku 6A hle, já jsem k němu ustanovil Oholíaba, syna Achísamakova z pokolení Danova,#38,23; [také ten, kdo konal podobnou práci na chrámu za Šalomouna, byl z pokolení Danova (2Pa 2,13)] a do srdce všech zručných lidí#h.: každého moudrého srdcem; 28,3; 1Pa 22,15; Jr 10,9 jsem dal moudrost,#n : zručnost aby učinili vše, co jsem ti přikázal: 7Stan setkávání, truhlu pro svědectví, slitovnici, která je na ni, a všechny předměty stanu, 8stůl a#SP, LXX, Pš: + všechno jeho náčiní, čistý#39,37; n.: z čistého zlata; 25,31 svícen a všechno jeho náčiní, oltář pro kadidlo, 9oltář pro zápalnou oběť a všechno jeho náčiní, nádrž a její podstavec, 10jemně tkaná roucha,#var.: + pro službu ve svatyni; 35,19; 39,1p svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synů, aby sloužili jako kněží, 11olej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. Ať udělají všechno tak, jak jsem ti přikázal.
Zachovávejte sobotu
12Hospodin řekl Mojžíšovi: 13Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. 14Budete zachovávat sobotu, neboť je pro vás svatá. Ten, kdo by ji znesvětil, jistě bude usmrcen; ano, každý, kdo by dělal v ní nějakou práci, takový člověk bude vyhlazen ze svého lidu. 15Po šest dní se bude konat práce a sedmý den bude nejsvětější sobota, svatá Hospodinu. Každý, kdo by dělal práci v sobotní den, jistě bude usmrcen. 16Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu. 17Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť v šesti dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal a oddechl#n.: nabral dech; [pouze zde užito o Bohu, srv. 2S 16,14) si.
18Když s ním na hoře Sínaj domluvil, dal Mojžíšovi dvě desky svědectví, kamenné desky popsané Božím prstem.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad