Exodus 23
CSP

Exodus 23

23
Spravedlnost a milosrdenství
1Nebudeš šířit#h.: vynášet klamnou zprávu. Nepřipojíš se k ničemovi,#h.: Nepoložíš svou ruku s n. abys byl zlovolným svědkem.
2Nepůjdeš s davem za špatnostmi.#h.: Nebudeš za mnohými ke zlům; n.: … konat špatné skutky Nebudeš svědčit při sporu tak, že se nakloníš k většině#h.: za mnohými a převrátíš právo, 3ani nebudeš nadržovat chudému při jeho sporu.
4Když narazíš na býka svého nepřítele nebo jeho osla, který se zatoulal, jistě mu ho přivedeš zpět.
5Když uvidíš osla toho, kdo tě nenávidí, ležícího pod svým břemenem, nenecháš ho samotného, ale jistě ho spolu s ním dáš do pořádku.#sl. hříčka: použita homonyma ‘zb jednou ve významu “opustit / vyprostit / nechat samotného” a podruhé ve významu “dát do pořádku”; n.: … s ním uvolníš
6Nepřevrátíš právo svého nuzného#n : nuzného ze svého lidu při jeho sporu. 7Drž se vpovzdálí#n.: Vzdal se od; Př 22,5; 1Te 5,22 od lživého slova.#n.: falešného obvinění Nevinného a spravedlivého nezabiješ,#(oba příkazy spolu zřejmě souvisí, tak jako tomu bylo u Nábota – 1Kr 21,10–13) neboť ničemu neospravedlním. 8Nepřijmeš úplatek, neboť úplatek oslepuje ty, jež vidí, a podvrací jednání#n.: záležitosti spravedlivých. 9Nebudeš utlačovat příchozího. Vy rozumíte duši příchozího,#n : víte, jak se cítí p. neboť jste byli příchozími v egyptské zemi.
Nařízení o odpočinutí
10Šest let budeš osévat svou zemi a sklízet její úrodu, 11ale sedmého ji necháš ladem a nebudeš ji sklízet.#h.: opustíš a zanecháš ji Budou z ní jíst chudí ze tvého lidu a to, co po nich zbude, sežere polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a olivovým hájem. 12Šest dní budeš konat své dílo, a sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i tvůj osel. Oddechne si i syn tvé otrokyně a příchozí. 13Dávejte pozor na všechno, co jsem vám řekl. Jméno cizích bohů nebudete připomínat, nebude slyšet ze tvých úst. 14Třikrát#h.: Tři nohy / kroky; v. 17; srv. Nu 22,28.32n za rok mi budeš slavit svátek. 15Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce ábíbu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou, 16budeš zachovávat i svátek žně prvotin z plodů svého díla, z toho co zaseješ na poli, a svátek sklizně na konci roku, kdy sklidíš z pole plody svého díla. 17Třikrát za rok se ukáže každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, před Panovníkem Hospodinem. 18Nebudeš obětovat krev mé oběti spolu s kvašeným. Nezůstane do rána tuk mé sváteční#h.: … svátku (v. 15); Ž 118,27; Mal 2,3 oběti. 19To nejlepší#h.: Prvotinu; 34,26; srv. Dt 33,21; 1S 2,29; 15,21; Am 6,1.6 z prvotin své země přineseš do domu Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.
20Hle, posílám před tebou#SP, LXX, Vul: + svého; srv. v. 23; Gn 16,7–11; 22,11.15 anděla, aby tě střežil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil. 21Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho. Neprovokuj ho,#h.: Nebudeš v něm působit hořkost; srv. Rt 1,20; Jb 27,2; Dt 9,7; Ž 78,40 neboť nesejme vaše přestoupení, protože mé jméno je v něm. 22Když ho#SP, LXX: mne však budeš bedlivě poslouchat a plnit vše, co říkám, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. 23Neboť můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům, Kenaancům, Chivejcům a Jebúsejcům a je vyhladím. 24Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim otročit, ani nebudeš jednat podle jejich skutků, ale dočista je zboříš a úplně roztřískáš jejich posvátné sloupy. 25Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlébu i tvé vodě. Odstraním ze tvého středu nemoc. 26Nebude ve tvé zemi ženy, která by potratila, ani neplodné; a naplním počet tvých dnů. 27Hrůzu ze#h.: Svoji hrůzu; srv. genitivní vazbu v Joz 2,9; Ezd 3,3; Jb 33,7; Př 20,2 pošlu před tebou, do zmatku přivedu každý národ, ke kterému přijdeš,#n.: proti kterému vytáhneš a způsobím, že všichni tví nepřátelé se dají před tebou na útěk.#h.: ti ukáží záda; Joz 7,8.12 28Pošlu před tebou děs a vyžene před tebou Chivejce, Kenaance a Chetejce. 29Nevyženu je před tebou v jednom roce, jinak by byla země zcela opuštěná a bylo by proti tobě mnoho polní zvěře.#n.: ke tvé škodě by se rozmnožila polní zvěř 30Vyženu je před tebou kousek po kousku, dokud se nerozplodíš a nerozdělíš zemi do dědictví. 31Stanovím tvé území od Rákosového moře až po moře Pelištejců,#[tj. Středozemní, zde coby záp. hranice] od pustiny až k Řece, neboť vydám do vaší ruky obyvatele země a vyženu je před tebou. 32Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy. 33Nebudou pobývat ve tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu vůči mně. Když bys sloužil jejich bohům a stalo#var.: stali … by se ti to léčkou.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad