Exodus 11
CSP
11
Ohlášení poslední rány
1Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt; potom vás odsud propustí. Nejenže vás zcela propustí,#Někteří čtou h. kālâ (zcela) jako kallâ (nevěsta – Iz 49,18; 61,10), potom n.: Propustí vás jako nevěstu, [tj. obtíženou dary (srv. v. 2; Gn 24,53)] rázně vás odsud vyžene. 2Nyní domluv#h.: mluv do uší; [tzn. naléhavou radu] lidu, ať si každý muž vyžádá od svého souseda#21,35; h.: bližního a každá žena od své sousedky stříbrné#h.: + předměty a zlaté předměty.#SP, LXX: + a oděvy; 3,22; 12,35 3A Hospodin dal lidu přízeň v očích Egypťanů. Také Mojžíš byl velmi významným#h.: velkým; 2Kr 5,1; 10,6; Est 9,4; 10,3 mužem v egyptské zemi, v očích faraonových otroků i v očích lidu.
4Mojžíš řekl: Toto praví Hospodin: Kolem půlnoci vyjdu doprostřed Egypta 5a všechno prvorozené v egyptské zemi zemře. Od prvorozeného syna faraona, který sedí na svém trůnu, až do prvorozeného syna služky, která je za ručním mlýnkem; také všechno prvorozené z dobytka. 6A nastane veliký křik po celé egyptské zemi, že jemu podobného ještě nebylo a#h.: + jemu podobného již nebude. 7Ale proti nikomu ze synů Izraele ani pes nenaostří svůj jazyk,#srv. Joz 10,21; [nejistý význam, prav. zn. nezaštěká / nezavrčí; nikdo nezakusí ani náznak ohrožení] proti člověku ani zvířeti, abyste poznali, že Hospodin učiní rozdíl mezi Egyptem a Izraelem.
8Ale#[Zřejmě zde pokračují Mojžíšova slova před faraonem v 10,29] všichni tito tvoji otroci sestoupí ke mně a budou se mi klanět se slovy: Vyjdi ty i všechen lid, který chodí ve tvých šlépějích.#1S 25,27.42; 1Kr 20,10; n : tě následuje / poslouchá. Potom vyjdu. Nato vyšel od faraona s planoucím hněvem.
9Hospodin pak řekl Mojžíšovi: Farao vás neposlechne, aby se mé divy rozmnožily v egyptské zemi. 10Mojžíš a Áron tedy učinili všechny tyto divy před faraonem, ale Hospodin posilnil faraonovo srdce, takže nepropustil syny Izraele ze své země.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad