Kazatel 11
CSP

Kazatel 11

11
Hodnota vytrvalosti
1Pošli svůj chléb po vodní hladině, neboť po mnohých dnech jej nalezneš.#[Verš je tradičně vykládán jako výzva ke štědrosti, zvl. vůči nuzným (Př 11,24; 19,17; 22,9; Iz 58,7). Jiní v něm vidí obraz riskantního obchodního podnikání do zámoří, které později přináší velké zisky.]; Dt 15,10; Mt 10,42; Ga 6,9n 2Dej podíl sedmi nebo i osmi,#Mi 5,4p; [V návaznosti na v. 1 je v. 2 tradičně vykládán jako výzva ke štědrosti k vícero lidem. Lze ho však také chápat jako radu k investování do vícero projektů (srv. Gn 32,7n), místo vsazení na jednu kartu (srv. v. 6).] protože nevíš, co zlého#7,12; n : jaké neštěstí; 1Pa 7,23; Da 9,12 se stane na zemi. 3Jestliže se mračna naplní deštěm, vyprázdní se na zemi,#n.: vylijí na zemi déšť jestliže padne strom k jihu nebo k severu, kam ten strom padne, tam zůstane. 4Kdo hlídá vítr, nezaseje, a kdo se dívá do mračen, nebude sklízet.#[Varování před přespřílišnou opatrností – srv. “kdo se bojí (okolností), nesmí do lesa”.] 5Tak jako nevíš, jaká je cesta větru nebo jak se tvoří kosti v obtěžkaném lůně,#h.: plném břichu; Ž 139,13–16 stejně tak nepoznáš dílo Boha, který to všechno působí. 6Zrána zasévej své semeno a k večeru#tj. Od rána do večera (básnický obraz – merismus); Rt 2,17; Ž 104,23; Sk 28,23 nedávej svým rukám odpočinout. Vždyť nevíš, co z toho bude prospěšné, zda to či ono, anebo jestli to obojí bude stejně#n.: dohromady; h.: jako jedno; srv. 1Kr 7,37 dobré.
Mládí a stáří
7Sladké je světlo; pro oči je dobré vidět slunce.#idiom pro: “být naživu” (6,5; 7,11; Ž 58,9) 8Vždyť budeli člověk žít mnoho let, se z nich všech raduje, ale pamatuje na dny temnoty, protože jich bude mnoho; všechno, co přišlo, je marnost. 9Raduj se, mládenče, ve svém dětství a tě tvé srdce oblažuje ve dnech tvého jinošství,#pl.; n.: panictví choď cestami svého srdce a za tím co vidí tvé oči. Ale věz, že za všechny tyto věci tě Bůh přivede k soudu. 10Odstraň ze svého srdce vztek a ze svého těla odveď, co je zlé, neboť dětství a úsvit#HL; jiní chápou od odlišného kořene jako: černé vlasy [vyjadřující obrazně mládí v protikladu k šedinám (Gn 25,8)]; je marnost.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad