Deuteronomium 8
CSP

Deuteronomium 8

8
Nezapomínej na Hospodina
1Každý příkaz, který ti dnes přikazuji, zachovávejte a plňte, abyste zůstali naživu a rozmnožili se, šli a obsadili zemi, kterou Hospodin odpřisáhl vašim otcům. 2Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel#h.: + aby tě v.; 2Pa 32,31 a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. 3Pokořil tě, nechal tě hladovět, a pak tě krmil manou, kterou jsi neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem,#n.: díky chlebu; h.: na (srv. Gn 27,40) ale že člověk žije vším,#h.: na všem co vychází z Hospodinových úst. 4Tvůj plášť se na tobě neobnosil, tvoje nohy neopuchly po těchto čtyřicet let. 5Věz#7,9; 9,3; srv. 4,39; n.: Poznej tedy ve#h.: se …; 15,9 svém srdci, že tak jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává#n.: kázní / poučuje; 4,36 tebe. 6Zachovávej příkazy Hospodina, svého Boha, abys chodil po jeho cestách a bál#n.: choď … boj se ho. 7Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě přivádí do dobré země, země s potoky plných vody, s prameny a se zřídly#n.: spodní vodou; h.: hlubinami (tj. vodou z hlubin); Př 8,27.28 vyvěrajícími v údolích#h.: na pláni a horách, 8do země pšenice a ječmene, révy, fíkovníků a granátovníků, do země olivových hájů, oleje#n.: olivového oleje a medu,#[většinou spojován s mlékem (6,3), srv. Jr 41,8] 9do země, kde nebudeš jíst pokrm v chudobě,#n.: budeš jíst bez nedostatku; h.: ne v chudobě budeš … kde nebudeš mít ničeho nedostatek, do země, jejíž kameny obsahují železo#[hojně se vyskytovalo v oblasti Araby a blízko hory Karmel a Chermón] a z jejíchž hor můžeš těžit#h.: vykopeš měď.#[těžba v Esjóngeveru (2,8) za doby Šalom. království byla dosl. naplněním tohoto slibu] 10Až se najíš a nasytíš, dobrořeč#h.: budeš žehnat; Gn 24,48; Joz 22,33; 1Pa 29,10; Neh 9,5; Ž 16,7 Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal.
11Měj se na pozoru, abys nezapomněl#n.: jinak zapomeneš; v. 14; 6,12 na Hospodina, svého Boha, a nepřestal zachovávat#n.: tím, že bys nezachovával; h.: nezachováváním jeho příkazy, nařízení a ustanovení, která ti dnes dávám.#h.: přikazuji 12Jinak se najíš a nasytíš,#n.: Ať se nestane, že by ses dosyta najedl, …(podobně dál – podmiňovací způsob!) postavíš si hezké#h.: dobré; Iz 5,9!; srv. Joz 7,21; 2S 11,2 domy a zabydlíš#n.: usadíš se v nich se, 13rozmnoží se tvůj skot a brav,#h.: býci i ovce a kozy (kol.!); srv. 1S 30,20; Jr 31,12 přibude#h.: rozmnoží se ti stříbra a zlata a všeho budeš mít hodně,#h.: všechno, co ti patří, se rozmnoží 14ale tvé srdce se potom pozdvihne#Oz 13,6!; n.: povýší; n : … stal bys ses domýšlivým …; Př 6,17; 30,13; Iz 2,12; 2S 22,28 a zapomeneš na Hospodina, svého Boha, -- který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví,#5,6p 15který tě vodil velkou a obávanou pustinou, krajinou ohnivých hadů a štírů, vyprahlou#h.: žíznivou; Ž 107,33; Iz 35,7 zemí, kde není voda, který ti vyvedl vodu z tvrdé#h.: křemene / křemenné; 32,13; Ž 114,8 skály, 16který tě v pustině krmil manou, kterou neznali tvoji otcové, aby tě pokořil a vyzkoušel#h.: + aby tě a nakonec ti prokázal dobro -- 17a řekneš si v srdci:#n : Pomyslíš si Tento majetek#n.: … bohatství; h.: udatnost; srv. Př 13,22 jsem si získal#Jr 17,11; 48,36; 1S 17,26; Př 10,4; n.: pořídil svou mocí a silou#Jb 30,21; srv. (příbuzný ekv.) Nah 3,9; Iz 40,29 své ruky!#h.: Moje síla (srv. 4,37; Joz 14,11) a síla mé ruky mi udělala …; n : svými schopnostmi a svou šikovností 18Pamatuj tehdy na Hospodina, svého Boha, že on ti dává moc získat majetek, aby naplnil svou smlouvu, kterou odpřisáhl tvým otcům, jak je tomu dnes.
19I stane se, když opravdu zapomeneš na Hospodina, svého Boha, půjdeš#5,7p; časté spojení třech sloves chodit / jít + sloužit + sklánět – viz Dt 17,3; 29,25; Joz 23,16; Sd 2,19; 1Kr 9,6!; Jr 13,10; 16,11; 25,6 za jinými bohy, budeš jim sloužit a klanět se jim, varuji vás dnes, že jistě zahynete. 20Jako národy, které Hospodin před vámi vyhubil,#n.: hubí / vyhubí tak zahynete, za to, že jste neuposlechli Hospodina, svého Boha.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad