Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Deuteronomium 27

27
Oltář na hoře Ébalu
1Mojžíš#[začíná třetí Mojžíšova řeč (kpp. 27–31/33/)] s izraelskými staršími lidu přikázal: Zachovávejte každý příkaz, který vám dnes přikazuji. 2V#h.: + I stane se, že den, kdy projdete Jordánem do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, postav si velké kameny a nabíli je vápnem. 3Až projdeš, napiš na ně všechna slova tohoto zákona, abys vešel do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, do země oplývající mlékem a medem, jak ti řekl Hospodin, Bůh tvých otců. 4#h.: + I stane se, že projdete Jordánem, postavte tyto kameny, o kterých vám dnes dávám příkaz, na hoře Ébalu a nabíli je vápnem. 5Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů. Neopracovávej je železným nástrojem.#h.: Nebudeš nad nimi mávat železem; srv. 23,26 6Postav oltář Hospodina, svého Boha, z neporušených#h.: celých; n.: neotesaných kamenů a přines na něm zápalné oběti Hospodinu, svému Bohu. 7Obětuj také pokojné oběti, jez je tam a raduj se před Hospodinem, svým Bohem. 8Napiš na ty kameny všechna slova tohoto zákona jasně a správně.
9Mojžíš s lévijskými kněžími promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a slyš, Izraeli! Stal ses dnes lidem Hospodina, svého Boha. 10Uposlechni Hospodina, svého Boha, a plň jeho příkazy a ustanovení, která ti dnes přikazuji.
Kletby z hory Ébalu
11V onen den Mojžíš přikázal lidu: 12Až projdete Jordánem, tito se postaví na hoře Gerizímu a žehnají lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín. 13A tito se postaví na hoře Ébalu k proklínání: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí. 14Lévité ať promluví a zvýšeným hlasem řeknou všem izraelským mužům:
15Proklet buď muž, který si učiní tesanou či litou modlu, ohavnost pro Hospodina, dílo řemeslníkových rukou, a tajně si ji uloží. A všechen lid odpoví:#h.: + a řeknou; [výraz fungující často místo české dvojtečky (1,14; 25,9; atd.)] Amen.#tj. Staň se!; Nu 5,22; Neh 5,13; 1Kr 1,36; Jr 11,5!; Ř 1,25!
16Proklet buď ten, kdo znevažuje#n.: zlehčuje / opovrhuje …; 25,3; Př 12,9; Ez 22,7v svého otce a svou matku. A všechen lid řekne: Amen.
17Proklet buď ten, kdo posouvá mezník svého bližního. A všechen lid řekne: Amen.
18Proklet buď ten, kdo zavádí#n.: svádí; srv. Př 28,10; 20,1 slepého z cesty.#n.: na jeho cestě; srv. Lv 19,14 A všechen lid řekne: Amen.
19Proklet buď ten, kdo převrací právo příchozího, sirotka a vdovy. A všechen lid řekne: Amen.
20Proklet buď ten, kdo spí s ženou svého otce, neboť odhalil cíp roucha svého otce. A všechen lid řekne: Amen.
21Proklet buď ten, kdo obcuje#h.: leží / spí; n : se dopouští sodomie; srv. v. 20; Ex 22,18 s jakýmkoliv zvířetem. A všechen lid řekne: Amen.
22Proklet buď ten, kdo spí se svou sestrou, dcerou svého otce či#h.: + dcerou své matky. A všechen lid řekne: Amen.
23Proklet buď ten, kdo spí se svou tchýní. A všechen lid řekne: Amen.
24Proklet buď ten, kdo tajně ubije svého bližního. A všechen lid řekne: Amen.
25Proklet buď ten, kdo vezme#n.: bere; Am 5,12 úplatek, aby zabil člověka a prolil nevinnou krev.#19,10; 1S 19,5; 2Kr 21,16!; n.: nevinného člověka; h.: duši nevinné krve; srv. Ex 23,7; 2S 3,27; Jl 4,19 A všechen lid řekne: Amen.
26Proklet buď ten, kdo nenaplní slova tohoto zákona a nesplní je. A všechen lid řekne: Amen.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů