Daniel 2
CSP
2
Budoucnost světových říší
1Ve druhém roce#[604 př. Kr.]; Jr 25,1 Nebúkadnesarova kralování se Nebúkadnesarovi zdály#h.: Nebúkadnesar snil nějaké sny. V duchu se rozrušil, ale spánek jej opět přemohl.#h.: Jeho duch (/ : mysl) se rozrušil (Gn 41,8; Ž 77,5) a jeho spánek se stal nad ním.; [Opačný výklad ( spánek byl ten tam) má většina překladů zejm. dle h. slsa 8,27 a aram. předl. 6,19. Pozitivní výklad by mohlo podporovat i 2,5–9: král pozná sen podle výkladu.] 2Později král přikázal svolat kouzelníky a věštce i čaroděje#h.: čarující (pův. sumer. znak zobrazuje smrt v ústech) a chaldejce,#n.: Chaldejce; [Avšak zde spíš jde o kastu (astrologové / mágové / kněží) než národnost (babylonští Semité); původní význ. národnosti (“Ch.”) je však dosti zřejmý v kontextech 3,8; 5,30; 9,1 (rozlišení Ch./ch. může být dáno splynutím dvou původně různých slov; v tomto překladu o volbě ch./Ch. rozhodoval kontext)] aby králi vyprávěli jeho sny. Ti tedy přišli a postavili#n.: stáli; 1,4.19 se před králem. 3Král jim řekl: Zdál se#h.: snil jsem mi nějaký sen. Můj duch je rozrušen, musím ten sen znát.#Vul: A v mysli zmaten, nevím, co jsem viděl. (srv. BKR) 4Chaldejci promluvili ke králi (aramejsky)#Odtud do 7,28 je psáno aramejsky. K h. se vrací v kpp. 8–12. Přechod z h. do aram. je zachován ve všech stv. rkpp včetně kumránských (1QDn/a). [V této situaci možná šlo o jazykově různorodou skupinu, proto komunikace nadále probíhá v mezinárodním jazyce. V tomto jazyce se podává i zjevení ohledně světových říší a teprve v 8. kp. se text vrací k jazyku Izraele.]; Ezd 4,7; Iz 36,11: Králi, navěky buď živ!#3,9; 5,10; 6,7.22; Neh 2,3 Pověz ten sen svým otrokům a my předneseme#v. 6; aram.: vysvětlíme výklad. 5Nato král chaldejcům odpověděl:#aram.: Odpovídá král a praví (ptc., resp. préz. je v aram. běžný i v min. – tak i v mnoha dalších případech, poukazováno indexem 18) jsem se v té věci rozhodl.#n : Své rozhodnutí už jsem vyhlásil; aram.: To slovo je ode mne jisté / vydané Jestliže mi ten sen ani jeho výklad nesdělíte, budete rozčtvrceni#aram.: budete rozsekáni / roztrženi na jednotlivé údy; 3,29 a z vašich domů bude hromada sutin.#n.: stanou se hnojištěm / hromadou odpadků; Ezd 6,11 6Jestliže ale přednesete#3,9; 5,10; 6,7.22; Neh 2,3 sen i jeho výklad, obdržíte z mé strany#aram.: zpopřed mne dary a odměnu i velikou čest. Raději#aram.: Ale; v. 9; 4,24 mi sen i jeho výklad předneste! 7Odpověděli po druhé a řekli: Král nechť ten sen řekne svým otrokům a my předneseme jeho výklad. 8Nato král odvětil: S jistotou vím, že získáváte#n.: kupujete čas, jelikož jste zjistili,#aram.: uviděli že v té věci jsem se rozhodl,#aram.: Odpovídá král a praví (ptc., resp. préz. je v aram. běžný i v min. – tak i v mnoha dalších případech, poukazováno indexem 18) 9že pokud mi ten sen nesdělíte, je pro vás jediný soud.#aram.: jeden je váš zákon / nařízení Vy jste se totiž domluvili, že budete přede mnou říkat věci#aram.: (nějaké) slovo lživé a pokroucené,#aram.: zničené / zkažené dokud se nezmění čas.#n : situace Raději#aram.: zpopřed mne mi ten sen řekněte, a tak zjistím, že mi budete moci přednést i jeho výklad. 10Chaldejci odpověděli před králem takto: Není člověka na zemi, který by dokázal vykládat podle králova slova.#n.: tak vysvětlovat, jak nařizuje král / tu královu věc dovedl vyložit Vždyť žádný veliký král ani pán#n.: velkokrál [= trad. titul] ani samovládce; Vul: král jakkoli veliký a mocný (snad v souladu s přízvuky TM “král velký+a+mocný”), [Odpov. titulu šarru rabú dannu = král veliký mocný]; avšak LXX(st): žádný král a žádný panovník; LXX(Th): žádný král veliký ani vládce (srv i v. 15, kde “mocný” = “pán”) něco#aram.: slovo takového nežádal po žádném kouzelníkovi ani věštci ani chaldejci.#v. 2p 11Ta věc, kterou král žádá, je totiž příliš vznešená#aram.: drahá; zde ve smyslu: nesnadná (srv. Ž 139,17) a není nikoho jiného, kdo by ji mohl přednášet před králem, kromě bohů, kteří své sídlo u lidí nemají.#aram.: jejichž sídlo s tělem není; [tj. jsou nedostupní]; Iz 57,15 12Kvůli tomu se král rozzlobil, ba převelice rozlítil a všechny babylonské mudrce rozkázal vyhladit. 13Vyšlo tedy nařízení a ti mudrci byli pobíjeni.#n. jako LXX(st): že ti mudrci mají být pobiti Vyhledali také Daniela a jeho přátele, aby je zabili.
14Tehdy Daniel odpověděl pohotově i rozvážně#[tj. (a) věděl si rady a zároveň (b) projevil zdravý úsudek] veliteli#aram.: velikému královské stráže#pl.; pův.: řezníků, ale jde o “gardisty” Arjókovi, který vyšel pobíjet babylonské mudrce. 15Odpověděl Arjókovi a řekl: Královský pane,#jako oslovení to chápe LXX(Th), doplňuje Hex. aj.; TM klade přízvuky jako “Arjochovi, +královskému+pánu” proč to nařízení ze strany krále tolik spěchá?#n.: je tvrdé / rezolutní; 3,22 Arjók tedy oznámil tu věc Danielovi. 16Daniel potom šel prosit u krále,#aram.: šel a prosil / hledal (v. 13) od krále; [Nemuselo jít nutně o osobní audienci] aby mu dal nějakou dobu, že ten výklad králi přednese.
17Pak Daniel odešel do svého domu a tu věc oznámil svým přátelům Chananjášovi, Míšaelovi a Azarjášovi, 18ať ohledně toho tajemství vyprošují#inf.; n.: vyprosí slitování od#aram.: ze strany; v. 15 Boha nebes,#v. 37.44; Gn 24,7; Ezd 1,2p aby Daniela a jeho přátele nezahladili s ostatními babylonskými mudrci. 19Tehdy bylo to tajemství Danielovi zjeveno v nočním vidění, tehdy Daniel dobrořečil Bohu nebes. 20Daniel promluvil#aram.: odpovídaje (tak i mnohokrát dále) a řekl:
Budiž jméno Boží požehnáno od věků na věky.#1Pa 29,10; Ž 103,17; 115,18
Neboť moudrost i sílu#Ž 80,3; Př 8,14; n.: udatnost; 1Pa 29,11 má on;
21časy i příležitosti#aram.: doby; 7,25 mění on.
Krále sesazuje, krále nastoluje;
mudrcům moudrost dává a poznání těm, kdo umějí pochopit.#n.: kdo dovedou rozlišovat; aram.: znalost znalým chápání / rozumnosti
22On zjevuje hlubiny a věci ukryté. Ví, co je v temnotě; s ním však přebývá#pas.; ["Přebývání" znázorňuje slso jako rozvazování a rozbalování zavazadel] světlo.
23Tebe, Bože mých otců, chválím#n.: Tobě děkuji; 6,11 a uctívám,
dals mi totiž moudrost i sílu a oznámils mi teď, čeho jsme si od tebe prosili,
věc#n.: slovo / záležitost královu oznámil jsi nám.
24Proto se Daniel vydal k Arjókovi, kterého král pověřil vyhlazením babylonských mudrců. Přišel a toto mu řekl: Babylonské mudrce nevyhlazuj! Uveď mne před krále a ten výklad králi přednesu. 25Nato Arjók Daniela poděšeně#inf.; [Slso vyjadřuje poplašený spěch (3,24; 4,2; 5,6; 6,20; 11,44)] uvedl před krále a toto mu řekl: Nalezl jsem muže ze synů judských vysídlenců, který může ten výklad králi sdělit. 26Král promluvil#aram.: odpovídaje a řekl Danielovi, jehož jméno bylo Beltšasar: Ty že bys byl schopen mi sdělit ten sen, který jsem viděl, a jeho výklad? 27Nato#aram.: odpovídaje Daniel před králem prohlásil: To tajemství, na něž se král táže, žádní mudrci, věštci, kouzelníci ani drobopravci#5,11; [Ptc. označuje kohosi, kdo rozřízne a rozhodne (srv. “vylomit” vv. 34.45). V této souvislosti může jít o věštce ze vnitřností nebo snad o astrologa ("rozděluje" oblohu) nebo dokonce o zaříkávače (jakoby "prolamuje" cestu duchům).] přednést králi nemohou. 28Avšak jest Bůh na nebesích, zjevující tajemství -- a ten králi Nebúkadnesarovi sdělil, co se stane v budoucích dnech#n.: v pozdější době; [může označovat jak budoucnost po Neb., tak mnohem pozdější; srv. 10,14; Gn 49,1; Dt 4,30; 31,29; Iz 2,2; Ez 38,16; srv. i Sk 2,17; He 1,2].#LXX: + Králi, navěky buď živ. Tvůj sen a#n.: totiž vidění, která jsi ve svém nitru#aram.: tvá hlava měl na loži, byla tato: 29Tobě, králi, na loži přišlo na mysl, co se asi stane později.#aram.: co že bude potom; v. 45; srv. Zj 4,1 A ten, kdo zjevuje tajemství, ti sdělil, co se stane. 30A pokud jde o mne, mně to tajemství zjevil nikoli pro moudrost, jež by ve mně byla nade vše živé, ale z toho důvodu, aby ten výklad mohli sdělit králi, abys poznal to, o čem tvé nitro přemýšlí.#aram.: myšlenky tvého srdce 31Tys, králi, hleděl a vtom hle, jakási náramná socha. Byla to socha veliká, vzhledu#[Identifikaci sochy podporují i výrazy ve 4,33.] neobyčejného. Stála#n.: výrazu; [Kontexty slova zîw v bibl. aram. (4,33; 5,6.9.10; 7,8) ani stv. překlady těchto míst neodpovídají obvyklému překladu “jas” či “nádhera”. Spíše se zdá, že významem je cosi jako "dojem, jakým působí výraz či vzhled tváře nebo postavy", zhruba jako "vizáž" nebo moderní "image"] před tebou a její vzezření budilo úděs. 32Byla to socha mající hlavu z ryzího#aram.: dobrého; Pl 4,1 zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky#n.: stehna bronzové,#n.: měděné (tak i dále) 33lýtka železná, chodidla zčásti železná, zčásti keramická.#n.: jílová / hlinitá; [Spíše však vypálená nebo za studena vytvrzená geopolymerizací] 34Jak ses díval, vylomil se bez rukou nějaký kámen#LXX: + z (nějaké) hory; srv. v. 45 a udeřil té soše do chodidel ze železa i keramiky a rozdrtil je. 35Tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naráz#aram.: jako jeden rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl#n.: vzal vítr a pro ně nebylo místo.#aram.: a žádné místo se pro ně nenašlo; srv. Zj 20,11 Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horou a zaplnil celou zemi.
36To byl ten sen. Také jeho výklad povíme králi.#aram.: před králem (příznak přiměřeně uctivého tónu) 37Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh nebes dal tobě království, moc,#4,27p sílu i čest. 38A všechno,#aram.: ve všem kde přebývají lidští#n : lidé; 4,22; 5,21; Gn 11,5 synové, polní zvěř i nebeské ptactvo,#LXX(st): + a mořské ryby dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. Ta zlatá hlava#[srv. relativně časté používání h. róš ve významu vůdce (2S 22,44); / předák (Ex 6,14)] jsi ty.#n.: Ty, králi, ó králi králů, kterému Bůh nebes dal…, tys ta z. hlava. 39Ale po tobě povstane jiné království,#[Identifikace dalších tří království se diskutuje – buď jako Médie, Persie a Řecko, anebo jako konzervativní pojetí: MédoPersie, Řecko a Řím] země horší#doplněno podle LXX(Th); n.: nižší / menší; aram.: země od tebe než tvá, a jiné, třetí království, bronzové, které bude vládnout nad celou zemí. 40A pak čtvrté království, to bude silné jako železo, neboť železo drtí#n.: tříští, ale srv. např. 6,25 a podrobuje všechno, a jako železo, jež tyhle#LXX, Pš, Vul: -, tj. (obecně) všechno; LXX(st): + a vytíná každý strom, až se země otřese všechny rozbíjí, tak bude drtit a rozbíjet. 41A že jsi viděl ta chodidla a prsty#LXX(st): - částečně z hrnčířské keramiky a částečně ze železa, půjde o království rozdělené a bude v něm cosi z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou.#n.: v jílovité hlíně 42Pak ty prsty chodidel částečně železné a částečně keramické: To království bude z jedné strany#aram.: z konce silné a z druhé#aram.: z něho (tj "z konce"); n : zčásti … a zčásti / na jedné straně … a na druhé / [?] nad míru … a nad míru[?] strany bude křehké. 43Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit,#aram.: v semeni člověka / lidstva se budou mísit / lidé se budou mísit v semeni ale držet jeden s druhým nebudou, právě#n.: hle, tak jako tak jako se železo nemísí s keramikou. 44Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí#aram.: postaví / dá povstat (2S 7,12) království, jež nebude zničeno#n.: se nemůže zničit / porušit; srv. 6,27; He 12,28 navěky ani to království#LXX(Th); Vul: jeho království, tj. vláda / kralování nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, 45neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen#aram.: jakýsi kámen, jenž ne v rukou / jejž ne rukama a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato. Veliký Bůh oznámil králi, co se stane potom. Ten sen je pravdivý a jeho výklad spolehlivý.
46Nato král Nebúkadnesar padl na tvář, Danielovi se klaněl a rozkázal jej obdarovat i oblažovat vůní.#aram.: obětí a libovonnými věcmi 47Král Danielovi odpověděl a řekl: Opravdu, váš bůh je bůh bohů a pán králů, ten, kdo zjevuje tajemství. Vždyť tys dokázal toto tajemství odhalit.#n.: zjevit 48Poté král Daniela povýšil, dal mu mnoho velikých darů a učinil jej vládcem nad celou babylonskou provincií a nejvyšším prefektem#n.: guvernérem, tj. podřízeným vládcem (či snad vrchním velitelem, pokud šlo o funkci spíš vojenskou než civilní); srv. 3,2 nade všemi babylonskými mudrci. 49Daniel si ale od krále vyžádal, aby správou babylonské provincie pověřil Šadraka, Méšaka i Abednega, kdežto Daniel zůstal na královském dvoře.#aram.: v bráně krále; [tj. v královské kanceláři nebo v paláci]; Est 2,19

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad