Skutky 18
CSP

Skutky 18

18
Pavel v Korintu
1Po těchto událostech odešel [Pavel] z Athén a přišel do Korintu.#[asi 88 km záp. od Athén, hl. město senátorské provincie Achaje (v. 27!), sídlo římského místodržitele (v. 12), v té době největší město Řecka; 19,1; 1K 1,2; 2Tm 4,20] 2Tam nalezl nějakého Žida jménem Akvila, který pocházel#ř.: rodem z Pontu, a jeho ženu Priscillu.#v. 18; zdrobnělina od Prisca – Ř 16,3; 1K 16,19; 2Tm 4,19 Ten nedávno přišel z Itálie, protože Klaudius nařídil,#[v r. 49 (viz Suetonius, Claudius 25,4)] aby všichni Židé odešli z Říma. Pavel k nim přišel, 3a protože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval; byli totiž výrobci stanů.#ř.: + řemeslem 4Každou sobotu rozmlouval v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky.
5A když Silas a Timoteus sestoupili z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. 6Když se vzpírali a rouhali, vytřásl svůj šat a řekl jim: “Vaše krev na vaši hlavu. Já jsem od ní čistý. Od nynějška půjdu k pohanům.#ř.: národům; 13,467Přešel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem [Titus] Justus, který ctil Boha; jeho dům sousedil se synagogou. 8Představený synagogy Krispus s celým svým domem uvěřil Pánu; také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít.#ř.: věřili a byli křtěni 9V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi: “Neboj se, ale mluv a nemlč, 10protože já jsem s tebou, a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil. Neboť mám mnoho lidu v tomto městě.” 11Usadil se tam na rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží.
12Když byl Gallio#[bratr filozofa Seneky, obdivovaný pro svou výjimečnou laskavost] místodržitelem#[r. 51–52 (dle nápisu nalezeného v Delfách)]; v. 1p; 13,17 v Achaji, Židé svorně#ř.: jednomyslně povstali proti Pavlovi, přivedli jej na soud#ř.: k soudní stolici; 25,6; Mt 27,19 13a říkali: “Tento člověk přemlouvá lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem.” 14Zatímco se Pavel chystal promluvit,#ř.: otevřít ústa; Mt 5,2 řekl Gallio Židům: “Kdyby to byla nějaká křivda nebo zločin, Židé, náležitě bych se vámi zabýval. 15Když však to jsou spory týkající se učení#ř.: slova a jmen a vašeho Zákona, vyřiďte si#ř.: uvidíte to sami mezi sebou. V tom já soudcem být nechci.” 16A od soudu je odehnal. 17Tu se všichni [Řekové] chopili představeného synagogy Sosthena a bili ho před soudem, ale Gallio si toho vůbec nevšímal.
Návrat do Antiochie
18Když tam Pavel pobyl ještě nějaký čas,#ř.: mnoho dní rozloučil se s bratřími a vyplul do Sýrie a s ním i Priscilla a Akvila. V Kenchrejích#Ř 16,1; [přístav na vých. části poloostrova, 11 km od Korintu] si dal ostříhat hlavu, neboť učinil#ř.: měl slib. 19Přišli#var.: přišel do Efesu#[vlivné pobřežní město Malé Asie, cca 400 km lodí od Korintu]; v. 24; 19,1; 20,16; 1K 16,8; 1Tm 1,3; Zj 1,11 a tam je zanechal; sám pak vešel do synagogy a rozmlouval se Židy. 20Ačkoli ho žádali, aby zůstal delší dobu, nesvolil k tomu, 21ale rozloučil se a řekl: “[Zcela jistě musím nastávající svátek strávit v Jeruzalémě.] Znovu se k vám vrátím, budeli Bůh chtít.” Pak odplul z Efesu. 22A přišel do Cesareje, odtud vystoupil do Jeruzaléma, pozdravil#tj. ve smyslu krátké návštěvy (21,7; 25,13) církev a sestoupil dolů do Antiochie. 23Když tam nějaký čas pobyl, odešel#ř.: vyšel odtamtud. Postupně procházel galatskou krajinou#[stejnými městy jako na počátku druhé cesty, ale v opačném pořadí] a Frygií a posiloval všechny učedníky.
Apollos v Efesu
24Do Efesu přišel Žid jménem Apollos, původem z Alexandrie,#6,9; [druhé nejdůležitější město řím. říše s velkým počtem Židů] muž výmluvný,#n.: vzdělaný; HL zběhlý#ř.: mocný; srv. 7,22; L 24,19 v Písmech. 25Ten byl vyučen Pánově cestě, mluvil s vroucím duchem a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův. 26Začal směle#n.: otevřeně; 9,27n mluvit v synagoze. Uslyšeli jej Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě přesněji mu vyložili Boží cestu. 27A když chtěl projít do Achaje, bratři ho v tom povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam přišel, velmi prospěl těm, kteří uvěřili skrze milost Boží, 28neboť rázně na veřejnosti vyvracel argumenty Židů a ukazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad