2 Petr 3
CSP

2 Petr 3

3
Zaslíbení příchodu Pána
1Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém#ř.: v nichž připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít#ř.: chodící podle svých vlastních žádostí 4a budou říkat:"Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření." 5Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6skrze něž#Význam ř. pl. není jednoznačný, prav. míněny slovo a voda. také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. 7A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí.
8Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a "tisíc let jako jeden den". 9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí,#ř.: jak to někteří pokládají za otálení nýbrž je k vám#var.: nám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10Pánův den přijde jako zloděj [v noci]. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem#n.: spalováním uvolní a země a její#ř.: v ní činy budou spáleny.#var.: nalezeny (n.: shledány k soudu) 11Když se toto všechno [takto] rozplyne,#ř.: uvolní jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti [vy], 12kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou#ř.: uvolní v ohni a prvky se žárem#n.: spalováním roztaví. 13Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14Proto, milovaní, očekáváteli tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. 15A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, 16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. 17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. 18Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. [Amen].

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad