2 Jan 1
CSP

2 Jan 1

1
Pozdrav
1 starší píšu vyvolené paní#1,5; [prav. obrazné označení místní církve] a jejím dětem, které miluji v pravdě-- a nejen já, nýbrž všichni, kteří poznali pravdu --, 2a to pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost. 3Bude s námi#var.: vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od [Pána] Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
Varování před svůdci
4Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl takové, které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali#n.: přijali od Otce. 5A nyní tě prosím, paní -- ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž to, které jsme měli od počátku --, abychom milovali jedni druhé. 6A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit. 7Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový člověk je#ř.: toto je ten svůdce a antikrist. 8Dávejte si pozor, abyste nepřišli o to, na čem jsme pracovali, ale abyste dostali#var.: abychom nepřišli o to, na čem jsme (/ jste) pracovali, ale abychom dostali plnou odměnu. 9Každý, kdo zachází dále#var.: vybočuje (přestupuje); [narážka na učení gnostiků, kteří tvrdili, že přesahují učení apoštolů] a nezůstává v učení Kristově,#[vzhledem k polemickému charakteru dopisu proti gnostikům (podobně jako v 1J), lze chápat také jako: pravé učení o Kristu] nemá Boha; kdo zůstává v učení [Kristově], má i Otce i Syna. 10Přicházíli někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu#[prav. šlo o poskytnutí přístřeší a stravy cestujícím (v tomto případě falešným) učitelům] ani ho nezdravte;#ř.: a pozdravovat (/ pozdrav) mu neříkejte; (nebo snad: neposílejte po něm pozdravy; n.: nevítejte jej;) 11kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.
12Ačkoliv vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem to učinit prostřednictvím papíru a inkoustu.Ale doufám, že se k vám dostanu#var.: k vám přijdu a promluvím s vámi tváří v tvář,#ř.: od úst k ústům; 3J 1,14; Jr 32,4 aby naše#var.: vaše radost byla úplná. 13Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. [Amen.]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad