2 Korintským 9
CSP

2 Korintským 9

9
1O této službě pro svaté je zbytečné,#n.: nadbytečné / navíc; srv. příslovce “hojněji” – 11,23; 1Te 4,9 abych vám psal. 2Neboť znám vaši ochotu, pro kterou se vámi chlubím před Makedoňany, že totiž Achaja je od loňska připravena; vaše horlivost podnítila#ř.: vyprovokovala; Ko 3,21 většinu z nich. 3Posílám#ř.: Poslal jsem tyto bratry, aby naše hrdost#n.: chlouba na vás v této věci nevyzněla naprázdno, abyste byli připraveni, jak jsem říkal, 4a abychom my -- neřkuli#ř.: abych neříkal; var.: abychom neříkali vy -- nebyli zahanbeni v této jistotě,#var.: jistotě (/ podstatě) této chlouby kdyby se mnou přišli Makedonci a nalezli vás nepřipravené. 5Proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili#ř.: dopředu připravili / uspořádali toto vaše dopředu slíbené požehnání;#tzn. bohatý dar; 1S 25,27p ať je takto připravené jako požehnání, a ne jako lakota.
Bůh zaopatřuje
6Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře#ř.: s ohledem na požehnání; Př 11,25 rozsévá, bude také štědře#ř.: s ohledem na požehnání; Př 11,25 sklízet. 7Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh. 8A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti,#ř.: každou milost abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek, 9jak je napsáno: "Rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost." 10Ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. 11Vším způsobem#ř.: Ve všem budete obohacováni k veškeré štědrosti, která skrze nás působí vděčnost Bohu. 12Péče o tuto službu totiž nejenom doplňuje to, čeho se nedostává svatým, nýbrž také oplývá mnohými díkůčiněními#n.: rozhojňuje díky mnohých lidí Bohu. 13Když se osvědčíte v této službě,#ř.: Skrze osvědčení této služby budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte,#ř.: podřízenost vašeho vyznání (1Tm 6,12; He 4,14) Kristovu evangeliu a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte.#ř.: štědrost sdílení s … 14Budou se za vás modlit a toužit po vás pro nesmírnou milost Boží, která je při vás. 15Díky Bohu za jeho nevýslovný dar!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad