2 Letopisů 15
CSP
15
Ásova reforma
1Tehdy na Azarjášovi, synu Ódedovu, spočinul Boží Duch. 2Vyšel před Ásu a řekl mu: Slyšte mě, Áso a všichni Judejci a Benjamínci! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Jestliže ho budete hledat, dá se vám nalézt, ale jestliže ho opustíte, opustí vás. 3Po mnoho dní byl Izrael bez pravého Boha, bez vyučujícího kněze a bez zákona. 4Ve své tísni se vrátil k Hospodinu, Bohu Izraele; hledali ho a dal se jim nalézt. 5V oněch dobách nebyl pokoj pro toho, kdo vycházel a vcházel,#Dt 31,2; 1Kr 15,17; Jr 37,4; n : nebylo bezpečné cestovat; Sd 5,6 neboť na všechny obyvatele země padly velké zmatky. 6Národ drtil národ, město jiné město, protože je Bůh skrze všelijaké soužení přivedl do zmatku. 7Ale vy buďte silní a vaše ruce ať neochabnou, neboť je mzda za vaši práci.
8Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna#dle v. 1 + Vul, Pš a některých rkpp. LXX; TM: - Ódedova, vzchopil se a odstranil ohavné modly z celého území Judy a Benjamína i z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář, který byl před Hospodinovou předsíní.#tj. předsíní H. chrámu (8,12) 9Shromáždil všechny Judejce a Benjamínce a z Efrajima, Manasesa a z Šimeóna ty, kteří u nich pobývali jako cizinci, neboť k němu přeběhli mnozí z Izraele, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. 10Shromáždili se do Jeruzaléma ve třetím měsíci#[jaro r. 895 př. Kr. (možná při příležitosti slavnosti týdnů – Lv 23,15–21)] patnáctého roku Ásova kralování. 11Onoho dne obětovali Hospodinu z kořisti, kterou přivedli, sedm set býků a sedm tisíc ovcí. 12Vstoupili do smlouvy, že budou hledat Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. 13A každý, kdo by nehledal Hospodina, Boha Izraele, ať je usmrcen, malý i velký,#srv. Jr 31,34p muž i žena.#h.: od malého po velkého, od muže po ženu; srv. 1S 15,3 14Hlasitě#2Kr 18,28p přísahali Hospodinu s pokřikem, trubkami a beraními rohy. 15Všichni Judejci se radovali z té přísahy, neboť přísahali celým svým srdcem a se vším zalíbením ho hledali a dal se jim nalézt. A Hospodin jim dal odpočinek od okolních nepřátel.#14,6p 16Král Ása také odstranil svou matku Maaku z postavení královny,#srv. 1Kr 2,19; [vlastně to byla babička (11,20nn), ale v h. myšlení je takovéto užívání pojmu matka / otec velmi běžné (srv. např. 17,3p; Mt 3,9!; Sk 4,25 – tedy praotec)] protože učinila ohavnou modlu pro Ašeru. Ása její ohavnou modlu pokácel, rozdrtil a spálil v údolí Kidrónu. 17Návrší sice nebyla z Izraele odstraněna, ovšem Ásovo srdce bylo po všechny jeho dny neporušené.#1Pa 29,19; n. (dle 1Kr 15,14): cele s Hospodinem 18Přinesl do Božího domu svaté věci svého otce i své vlastní#[zřejmě z kořisti – srv. 14,13] -- stříbro, zlato a různé předměty. 19Až do třicátého pátého roku Ásova kralování nebyla válka.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad