1 Samuel 28
CSP
28
1Stalo se v oněch dnech, že Pelištejci shromáždili svá vojska#h.: tábory; v. 5.19; 17,1; 29,1.6 v armádu, aby bojovali proti Izraeli. Akíš Davidovi řekl: Jistě víš,#n.: Víš to, …? že se mnou vytáhneš ve vojsku, ty i tvoji muži. 2David Akíšovi odpověděl: Poznáš#n.: Přesvědčíš se; 24,12 tedy, co dokáže#n : jak si počíná; h.: co udělá tvůj otrok. Nato Akíš Davidovi řekl: Ustanovím tě tedy za svou tělesnou stráž#h.: strážce své hlavy po všechny dny.#n : na celý život; 25,28
Saul v Endóru
3Když Samuel zemřel, celý Izrael ho oplakával. Pohřbili ho v Rámě, v jeho městě. Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých,#n : (spiritistická) média; 2Kr 23,24; Iz 8,19; Lv 19,31; Sk 16,16 a věštce. 4Pelištejci se shromáždili, vytáhli a utábořili se v Šúnemu. Saul shromáždil celý Izrael a utábořili se v Gilbóa.#[pohoří východně od jizreelské roviny]; 31,1.8 5Když Saul uviděl pelištejské vojsko, bál se a celý se třásl strachy.#13,7; Př 29,25; n.: vyděsil; h.: velmi se třáslo jeho srdce; 17,11; 14,15; 16,4; srv. Am 2,16; Jr 4,9 6Saul se doptával Hospodina, ale Hospodin mu neodpověděl ani skrze sny ani skrze urím ani skrze proroky. 7Proto Saul řekl svým otrokům: Vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy#h.: majitelku duchů zemřelých, abych mohl jít k ní a dotázat se jí.#n.: skrze ni Jeho otroci mu řekli: Ano, žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Éndóru.#[asi 10 km SZ od Šúnemu]; Joz 17,11; Ž 83,11 8Saul se přestrojil a oblékl si jiné šaty. Pak se vydal na cestu spolu s dvěma muži a přišli v noci k té ženě. Řekl: Věšti mi skrze ducha zemřelého a vyvolej mi, koho ti řeknu. 9Žena mu řekla: Podívej, ty víš, co udělal Saul, jak vyhladil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštce. Proč mě chceš chytit do pasti a usmrtit mě?#n.: kladeš mé duši léčku, abys mě usmrtil 10Saul jí přísahal při Hospodinu: Jakože živ je Hospodin, nepostihne tě za to trest.#h.: vina, [ale zde spíše míněn trest za vinu, srv. Gn 4,13]; n.: nebudeš kvůli tomu vinna
11Nato se žena zeptala: Koho ti mám vyvolat? Odpověděl: Vyvolej mi Samuela. 12Když žena uviděla Samuela, hlasitě vykřikla.#n.: zvolala; 15,11; Jr 11,12 Pak řekla#h.: + žena Saulovi: Proč jsi mě podvedl? Ty jsi Saul. 13Král jí řekl: Neboj se. Co vidíš? Žena řekla Saulovi: Vidím bytost podobnou bohu#h.: bohy / Boha; n : božstvo / ducha; [v dalších verších je vidět, že slovo v pl. ukazuje na bytost v sg.] vystupující ze země. 14Zeptal se jí: Jak vypadá?#h.: Jaké je jeho vzezření; 25,3; 16,18 Odpověděla: Vystupuje starý muž, zahalený pláštěm. Když Saul poznal, že je to Samuel, poklekl s tváří k zemi a klaněl se.
15Samuel se zeptal Saula: Proč mě znepokojuješ a necháváš mě vyvolat? Saul odpověděl: Jsem ve veliké tísni.#n.: Jsem zcela v úzkých; 13,6; 2S 1,26; 24,14; Iz 26,16 Bojují proti mně Pelištejci a Bůh ode mě odstoupil.#16,14; 18,12; n.: se odvrátil Neodpovídá mi už ani prostřednictvím proroků ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi oznámil, co mám dělat.
16Samuel řekl: Proč se mě ptáš, když Hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? 17Hospodin učinil#TM: + jemu; některé h. rkpp. + LXX: ti tak, jak promluvil mým prostřednictvím:#[první ze 13 použití vazby “promluvil prostřednictvím” (h. diber bjad) v StS; 1Kr 8,56; Jr 37,2]; srv. 1Kr 14,18p; Joz 14,2v; 22,9v; Oz 1,2; L 1,70; He 1,1 Hospodin odtrhl království od tebe#h.: ze tvé ruky; 15,28; [vazbu mejadechá srv. 10,4; 25,35] a dal ho tvému bližnímu, Davidovi. 18Protože jsi neuposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv nad Amálekovci, proto ti dnes Hospodin učinil#n.: provedl; Jr 5,19; 22,8 toto. 19Také Izrael vydá Hospodin spolu s tebou do ruky Pelištejců. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelské vojsko vydá Hospodin do ruky Pelištejců. 20Saul ihned padl celou svou výškou k zemi; hrozně se bál Samuelových slov.#n.: kvůli Samuelovým slovům Vůbec neměl sílu,#h.: Také v něm nebyla síla protože celý den a celou noc nejedl pokrm. 21Potom přišla k Saulovi ta žena, a když viděla, jak moc se děsí, řekla mu: Podívej, tvá služka tě uposlechla. Vystavila jsem svůj život nebezpečí#19,5!; h.: Vložila jsem svou duši do své ruky a poslechla jsem slova, která jsi ke mně promluvil. 22Nyní také ty uposlechni svou služku. Nachystám ti něco k jídlu.#h.: Položím před tebe kousek chleba; 2,36 Pojez, posilni se a jdi#h.: bude v tobě síla, že půjdeš svou cestou. 23On odmítl a řekl: Nebudu jíst. Ale jeho otroci i ta žena ho nutili, takže je uposlechl. Vstal ze země a posadil se na postel. 24Žena měla doma vykrmené tele.#h.: tele chléva; Jr 46,21 Rychle ho zabila,#h.: obětovala vzala mouku, uhnětla a napekla z toho nekvašené chleby. 25Přinesla to Saulovi a jeho otrokům#h.: před Saula a před jeho otroky a ti se najedli. Pak vstali a té noci odešli.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad