1 Korintským 5
CSP

1 Korintským 5

5
Jednání s hříchem
1Skutečně#ř.: Zcela / Vůbec je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké ne ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 2A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu.#n.: činu? 3Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin#ř.: toto takto spáchal: 4ve jménu [našeho] Pána Ježíše [Krista] -- až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše -- 5vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána [Ježíše]. 6Vaše chlouba ne správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení.#n.: nekvašené (chleby) Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek,#ř.: pascha (Mt 26,2p) byl [za nás] obětován. 8Slavme tedy svátek ne se#ř.: v starým kvasem, ani s#ř.: v kvasem špatnosti a zloby, ale s#ř.: v nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.
9Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11Napsal jsem vám však,#ř.: + nyní / tudíž abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12Proč bych měl soudit [i] ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13Ty, kdo jsou mimo, bude soudit#var.: soudí Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!#Pouze zde je v NS použit obrat častý v Zákoně (Dt 13,6; 22,24)

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Povzbuzujeme a vyzýváme vás ke každodennímu hledání blízkého vztahu s Bohem.


YouVersion má soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.