1 Korintským 11
CSP
11
1Napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista.
Řád autority
2Chválím vás, [bratři,] že ve všem na mne pamatujete a držíte se mých pokynů,#ř. paradoseis, tj. "předání" (pl.) – to zahrnuje pokyny, ustanovení i učení; 2Te 2,15 jak jsem vám je předal. 3Chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. 4Každý muž, který se modlí nebo prorokuje a má zahalenou#ř.: s hlavy (tj. něco, co splývá s hlavy) hlavu, hanobí svou hlavu. 5Každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, hanobí svou hlavu, neboť je to jedno a totéž, jako kdyby se oholila. 6Neboť jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se také ostříhá. A jestliže je pro ženu potupou dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. 7Muž si nemusí zahalovat hlavu, neboť je Božím obrazem a jeho slávou, žena pak je slávou mužovou. 8Muž totiž není z ženy, nýbrž žena z muže. 9Vždyť nebyl stvořen muž kvůli ženě, ale žena kvůli muži. 10Proto musí mít žena na hlavě znamení moci#ř. exúsia; tj. pravomoc kvůli andělům. 11Avšak v Pánu není ani žena bez muže ani muž bez ženy. 12Neboť jako je žena z muže, tak také muž skrze ženu, a to všechno je z Boha. 13Sami posuďte: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? 14Neučí vás sama příroda, že nosíli muž dlouhé vlasy, je mu to pro ostudu, 15ale nosíli dlouhé vlasy žena, je jí to k slávě? Neboť dlouhé vlasy jsou jí dány místo pokrývky. 16Kdyby však měl někdo sklon se přít -- takový zvyk#ř. synétheia od ethos; 8,7; J 18,39 nemáme ani my, ani Boží sbory.
Večeře Páně
17Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte spíše k horšímu než k lepšímu. 18Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru,#n.: církvi a zčásti tomu věřím. 19Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny,#ř.: herese (= výběrové skupiny / frakce / sekty / falešná učení) aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými.#ř.: zjevnými 20Když vy se společně#ř.: na jednom (místě) scházíte, není to slavení#ř.: jíst Večeři … Večeře Páně. 21Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, jeden má hlad a druhý je opilý. 22Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít?#ř.: k jedení a pití Anebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím.
23Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován,#ř.: vydáván vzal chléb, 24vzdal díky, rozlomil jej a řekl: "[Vezměte, jezte.] Toto je mé tělo, které [se] za vás [láme]. Toto čiňte na mou památku." 25Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva v mé krvi; toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku." 26Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili [tento] kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
27Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. 28Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. 29Neboť kdo jí a pije [nehodně], jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje#n.: nerozlišuje tělo [Páně]. 30Proto jsou mezi vámi mnozí slabí#n.: nemocní; L 10,9; Sk 5,15n a neduživí a mnozí usínají.#n.: spí (tzn. zemřeli – 7,39) 31Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. 32Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 33Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu,#n.: k slavení (ř.: jedení / jíst; srv. v. 20) Večeře Páně čekejte jeden na druhého. 34Jeli někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní věci zařídím, až přijdu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad