Ngurrununggaḻ bilidjirri 2
DJI
2
1-2Mir bilapilang nyani malimdjili bukmak mala. Ga wurpili yakirrdji mir ingki ngamangamadjnyir, ngunung gumbirr wurpingirpm ga biling bingili yakirri, ngunukiṉing bilidjirri nyani gaṉḏi inydji galdirrdjiniban djamangiri. 3Djini'djining malir nyani bultjidjini djuyu waḻirr, gima ngunukiṉingban guḻdjili nyanngang djamangiri. 4Bilapilang ṉampi ga gurrbibi djanguny mir nyalikidjny djamadjili.
Djanguny miri nyalikidjny Goddji djamadjili yul ga miyilk
5Ngunukiṉing bilidjirri nyadji Goddji djamadjili gurrbi ngirki ga ṉami, yarim wirrpm djunggi ga yurryarr djirrinyir, wirrpm djurriginyir kirinyir, gima wirr yanginyir mayurrk munatjali. Ga wirrpm yul nyininyir, marrga ingki wari ngunupilang gaminir miri wali yirrpinir gima ganbapm, 6mir yirrim munatjangir ṉambiḏingir gapi buwalbuwaldjny kiriny gurrbi mungan gapiriny djarrinyi. 7Ngunukiṉing Goddji ngamangamadjili yul ngurruḏawalangu, mir munatja marrngili marrga munatjabi djamadjiliban yulnginyi, girri wupwupdjili ngurrimirrpm marrga nyani ngalwartjingini kirinyban. Mir bindjini ngunung yul ngalwartjinakiṉing.
8Girri Goddji wali ngamangamadjili, girri lamudjili bumir djimurrungir, ngunung gurrbi bultjidjini Idin (Eden), nguḻi nyani yirryirrpini yulnginyi. 9Ga djurriginy kiriny djunggi garray ga manymak ḏirradjnyirbi. Ga bingili gurrtji nyani djamadjili, yagirri bilingga miri Djunggi Wanngi Gunyirbi ngunung budjirrminy dja'djarri, ga wurpi djunggi dja'djarri yagirri ngunugirki Djunggi Marnggi Gunyirbi Ngungirapibi Buṯalbi ga Mirkngibi.
10Mir nguḻi gapi buwalbuwaldjny kirinyi baḻangawdjili girri wurpili wurpili mani bipiṉi biling bingili ga biling bingili mani. 11-12Wurpm mani djin bultjidjini Pidjun (Pishon), ngunung mani wiḻtjnyi wiḻtjnyiring djawalmirrpm Abilamirrpm (Havilah) wirrwirrdjny kirinyi, mir nguḻi djin gamirrdjini djimuku munatjabi miri gold, ga nguḻi djin marriny giriny laytju mala miri rirrkiyan buṯal nyanyirbi ga gaḻanyan buṯal nyuminirbi. 13Ga wurpi mani djin bultjidjini Giyun (Gihon), ga djining wirrwirrdjny kirinyi djawalmirrpm Kutjmirrpm (Cush). 14Wurpi mani djin bultjidjini Tigris, djining wirrwirrdjny kirinyi djimurruli Atjurli (Asshur) gurrbili. Ga wurpi mani djin bultjidjini Yupratis (Euphrates).
15Manymak, Goddji gangili yulnginyi, girri yirryirrpini gatnimirri Idin miri nyani yul lamudjigi wali ga djagadjigi gatni. 16Ga nyani God inga wangini yulgi, “Mir nyuni ḏirradjigi wali bubalikiṉingibi gurrtjibi, 17bil mir wurpm gurrtji dja'djarri djiḻigima, ingki nyuni ḏirradjigi ngungirapibi, mir ngunung Djunggi Marnggi Gunyirbi Ngungirpibi Buṯalbi ga Mirkngibi, mir ngunung nyuni gubidji. Ngunubilang nyuni ḏirradjigi ngungirapibi, mir warray nyuni balidji ngunyili yipi.”
18Manymak, girr God guṉgi inydji wangini, “Mir ingki djining buṯal mir yul ngiḏawa nyi'nyinidji giri. Ngarri ingarr djamadjigiban baḻpirgiṉing.” 19Marrga nyani Goddji djamadjili wanngi mala munatjadji, mir wurpi wurpi mala maypal mala ga waykiṉing mala, girr inga birrungili yulgi ga nyanitja yuldji yagirri djiny yirrpini kirinyi rarrimaḻi rarrimaḻipm. Mir nyani djiny yagirri yirrpini minydjin djirridjipm yagirri djini. 20Mir yuldji yagirri djiny gungili bukmaknginyi waykiṉinginyi ga maypalpilinginyi, bil ingki inga manyanyir baḻpirgiṉing inga.
21Marrga Goddji yakirri galwupiṉi yulnginyi, luṉbu ḏarrarrmiyngili ga biḻiwurrwarr gaypiliban wurpmi. Girr djidji inga miṉibili marrga galngi bulanggitjdjiliban. 22Biḻiwurrwarr baṯ, miyilkban nyani djamadjili Goddji ngungirapibi ngirkibi yilyilmiyngili yulngiri, girr inga birrungili yulgi. 23Ga nyani yul wanginiban bindjiniban, “Djinimi mir ngirki ngirkibi ngirrapibi, ga munydjal munydjalpi ngirrapibi, marrga djinim ngarri bultjigi Miyilk gima nyuni gaypili galngibi yulangpibi.”
24Mir bilapilang rum djiningi minydji djirridjipmban limila, mir wari ngunupilang yul djiny gubidji nyanngang gunydjirri ga ngambirri, girri miyilk nyanngapibi galiki marrga giḏidjirrim bil nyinidji giri, mir wurpilipm galngi bil nyinidji giri nginipingim ga nyanimngim bil wurpilipmdjidjiban.
Yul ga miyilk bil butjir djumiḻidjini Godki
25Manymak, ngunu yul ga miyilk biling bil girinyi gar gurriyili, bil ingki inydji bil guṉidjnyir inydji bili.