Římanům 3
B21

Římanům 3

3
1Má tedy Žid nějakou výhodu? Má obřízka nějakou cenu? 2Každopádně, velikou! Především jim byla svěřena Boží slova. 3Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? 4V žádném případě! Ať si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno:
„Ve svých výrocích budeš ospravedlněn,
ve svém soudu budeš vítězem.“#Žalm 51:6
5Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to řekneme? Není Bůh (lidsky řečeno) nespravedlivý, když nás trestá svým hněvem? 6V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? 7Někdo namítne: „Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou lží jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?“ 8To už by se mohlo rovnou říci: „Páchejme zlo, ať přijde dobro.“ Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest.
Nikdo není spravedlivý
9Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu.#Řím 1:18–32; 2:17–29 10Jak je psáno:
„Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;
11nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí.
12Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili;
není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný.“#Žalm 14:1–3; 53:2–4; Kaz 7:20
13„Zející hrob je hrdlo jejich,
nástroje klamu jejich jazyky.#Žalm 5:10
Hadí jed skrývají pod svými rty,#Žalm 140:4
14hořké kletby z úst jim tryskají.“#Žalm 10:7
15„Prolévat krev spěchají jejich nohy,
16zkáza a bída jsou jejich průvodci,
17cestu pokoje ale neznají;#Iza 59:7–8
18na Boží bázeň vůbec nehledí.“#Žalm 36:2
19Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. 20Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.
Víra ospravedlňuje
21Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci dosvědčují – 22Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista#nebo věrnost Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.
Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. 24Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. 25Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, 26aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše.
27Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. 28Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. 29Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! 30Je přece jediný Bůh;#Deut 6:4; Iza 45:5–6; Mal 2:10 ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. 31Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.