Římanům 2
B21

Římanům 2

2
Bůh nikomu nestraní
1Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš! 2Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. 3Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudíš druhé, ale sám děláš totéž? 4Anebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nechápeš, že tě Boží dobrota vede k pokání?
5Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a Božího spravedlivého soudu. 6On „odplatí každému podle jeho skutků“#Žalm 62:13; Přís 24:12; Jer 17:10 7těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; 8těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí zuřivým hněvem. 9Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i Řeka. 10Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i Řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. 11Bůh totiž nestraní nikomu.
12Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. 13Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. 14Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, 15ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. 16Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše.
Má Žid výhodu?
17Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. 18Znáš jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. 19Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných, 20vychovatele nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. 21Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš: „Nekraď,“#Exod 20:15; Deut 5:19 a přitom sám kradeš? 22Říkáš: „Necizolož,“#Exod 20:14; Deut 5:18 a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež? 23Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? 24Jak je psáno, „Pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám“.#Iza 52:5; Eze 36:20–23
25Obřízka má totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo. 26Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? 27Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ.
28Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. 29Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21