Římanům 13
B21

Římanům 13

13
Komu čest, tomu čest
1Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.#Dan 2:21; Jan 19:11 2Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. 3Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; 4je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.
5Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. 6Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. 7Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.#Marek 12:17
Kdo miluje, naplnil Zákon
8Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. 9Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“#Exod 20:13–17; Deut 5:17–21 a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“#Lev 19:18 10Láska bližnímu nikdy neublíží – proto je naplněním Zákona láska.
11A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. 12Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! 13Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. 14Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21