Žalmy 99
B21

Žalmy 99

99
1Hospodin kraluje – národy, chvějte se!
Trůní nad cherubíny – země ať třese se!
2Veliký je na Sionu Hospodin,
vyvýšený nad všemi národy.
3Tvé jméno veliké a hrozné ať velebí:
„On je svatý!“
4Král ve své síle právo miluje,
vždyť ty jsi rovnost stanovil,
právo a spravedlnost v Jákobovi konáš ty.
5Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho,
klaňte se u jeho podnoží:
„On je svatý!“
6Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími,
Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno vzývají;
k Hospodinu volali a on jim odvětil.
7Z oblakového sloupu mluvil k nim;
dbali na svědectví a zákony, které jim uložil.
8Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal,
byl jsi jim Bohem, který odpouští,
i když jsi trestal jejich zločiny.
9Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho,
klaňte se na hoře jeho svatosti:
„Jistě je svatý náš Bůh, Hospodin!“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21