Žalmy 84
B21

Žalmy 84

84
1Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj.
Žalm synů Korachových.
2Hospodine zástupů,
jak překrásně je ve tvém příbytku!
3Má duše dychtí, toužebně vyhlíží
k Hospodinovým nádvořím.
Mé srdce i tělo volají
živému Bohu vstříc!
4Vždyť i ten vrabec domov má,
hnízdo si našla vlaštovka,
aby vyvedla svá mláďata –
u tvých oltářů, Hospodine zástupů,
Králi můj a Bože můj!
5Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí,
oslavovat tě budou navěky! séla
6Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází –
v srdci je připraven na cestu vyrazit!
7Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí,
proměňují je v studnici
a první déšť je požehnáním zahalí.
8Od síly k síle putují –
před Bohem na Sionu se všichni ukáží!
9Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu,
popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla
10Štíte náš, Bože, pohlédni,
svého pomazaného zahrň milostí!
11Jeden den ve tvých nádvořích
je lepší než jinde na tisíc!
V domě svého Boha chci postávat u prahu,
než abych bydlel v příbytcích ničemů.
12Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít!
Milost i slávu dává Hospodin,
neupře žádné dobro upřímným.
13Hospodine zástupů, blaze člověku,
jenž v tobě skládá důvěru!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21