Žalmy 33
B21

Žalmy 33

33
1Veselte se, spravedliví, v Hospodinu,
upřímným sluší chvalozpěv!
2Oslavujte Hospodina na citeru,
na desetistrunné loutně mu zahrajte.
3Zazpívejte mu novou píseň,
hrajte krásně a hlasitě!
4Hospodinovo slovo je přímé,
veškeré jeho dílo trvalé.
5Spravedlnost a právo miluje,
Hospodinovy lásky je plná zem!
6Hospodinovým slovem vznikla nebesa,
celý jejich zástup duchem jeho úst.
7Mořské vody shrnul na hromady,
hlubiny uložil do svých pokladnic.
8Měj v úctě Hospodina, celá zem,
všichni obyvatelé světa, ctěte jej!
9On promluvil – a stalo se,
všechno povstalo jeho příkazem.#Gen 1:3–24
10Záměry národů Hospodin kazí,
lidské úmysly vniveč obrací.
11Hospodinův záměr však obstojí navždy,
úmysly jeho srdce od věků navěky!
12Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin,
lidu, jenž vyvolil za své dědictví!
13Hospodin z nebe dívá se,
na všechny lidské syny pohlíží,
14z místa, kde trůní, zkoumá pohledem
všechny, kdo bydlí na zemi.
15Ten, který stvořil každé srdce,
rozumí všemu, co dělají.
16Krále nezachrání veliké vojsko,
hrdinu nevyprostí velká udatnost.
17Kůň zklame, když půjde o záchranu,
i když má sílu, nedá vyváznout.
18Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí,
on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají,
19aby je vysvobozoval od smrti,
aby je živil v dobách hladových.
20Naše duše po Hospodinu touží –
on je naše pomoc a náš štít!
21On je radostí našeho srdce,
v jeho svaté jméno doufáme.
22Kéž je s námi tvá láska, Hospodine,
jako je v tobě naše naděje!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21