Žalmy 121
B21

Žalmy 121

121
1Poutní píseň.
K horám své oči obracím –
odkud se dočkám pomoci?
2Má pomoc od Hospodina přichází,
jenž nebe i zemi učinil!
3On nedá klopýtnout noze tvé,
tvůj ochránce jistě nedříme.
4Jistěže nedříme ani nespí ten,
který ochraňuje Izrael!
5Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin po tvé pravici dá ti stín.
6Neublíží ti slunce během dne,
ani měsíc za nocí.
7Hospodin tě ochrání před vším zlým,
tvou duši ochrání.
8Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení
jak nyní, tak i navěky!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21