Žalmy 115
B21

Žalmy 115

115
1Ne nám, ne nám, Hospodine,
ale svému jménu slávu dej
ve své věrnosti a v lásce své!
2Proč mají říkat pohané:
„Jejich Bůh? Kde je?“
3Náš Bůh je přece na nebi,
cokoli chce, to učiní!
4Stříbro a zlato jsou jejich modly,
výtvory rukou člověčích.
5Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
6Uši mají, a neslyší,
nos mají, a necítí.
7Ruce mají, a nehmatají,
nohy mají, a nechodí,
ani nehlesnou hrdlem svým!
8Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!
9Izraeli, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!
10Dome Áronův, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!
11Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!
12Vzpomene si na nás Hospodin
a požehnání udělí:
Požehná domu Izraelovu,
požehná domu Áronovu,
13požehná těm, kdo Hospodina ctí,
jak malým, tak i velikým!
14Ať vás Hospodin rozmnoží,
jak vás, tak vaše potomky!
15Od Hospodina buďte požehnaní –
nebe i zemi on sám učinil!
16Hospodinu patří nejvyšší nebesa,
zemi však lidem daroval!
17Mrtví už Hospodina nechválí,
žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.
18My ale Hospodina budem velebit
jak nyní, tak i navěky!
Haleluja!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21