Žalmy 112
B21

Žalmy 112

112
1Haleluja!#viz pozn. Žalm 111:1
Blaze člověku, který Hospodina ctí
a jeho přikázání si velmi oblíbil!
2Hrdinové země budou jeho potomci,
požehnáno bude pokolení poctivých.
3V jeho domě je vzácné bohatství,
jeho spravedlnost navždy obstojí.
4Vychází ve tmách světlo poctivým,
spravedlivý je, milostivý a soucitný!
5Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje,
své záležitosti spravedlivě spravuje.
6Takový nebude nikdy otřesen,
spravedlivý navždy v paměti zůstane.
7Ze zlých zpráv nemá strach,
srdce má pevné, na Hospodina spoléhá.
8Srdce má statečné, nemá strach,
nakonec uvidí svých protivníků pád.
9Rozděluje štědře, chudým rozdává,
jeho spravedlnost navždy zůstává,
jeho roh se slavně pozvedá.
10Při pohledu na to zuří ničema,
zuby skřípe a celý vrávorá –
tužba ničemů bude zmařena!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21