Žalmy 103
B21

Žalmy 103

103
1Žalm Davidův.
Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému jménu!
2Dobrořeč, duše má, Hospodinu
a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!
3On ti všechny tvé viny odpouští,
on tě uzdravuje ze všech nemocí.
4On tě vykupuje od smrti v propasti,
on tě korunuje láskou a něžností.
5On štědře naplňuje tvé žádosti,#podle LXX (MT: ozdoby)
mládí ti obnovuje jako orlovi!
6Hospodin spravedlnost zjednává,
všem utlačeným k právu pomáhá.
7Své cesty Mojžíšovi poznat dal,
synům Izraele své skutky ukázal.
8Hospodin je milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý a velmi laskavý.#Exod 34:6
9Nevznáší stále výčitky,
nechová zlobu navěky.
10Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích,
neodplácí nám podle našich vin.
11Jako je vysoko nebe nad zemí,
tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.
12Jako je od západu východ vzdálený,
tak vzdálil od nás naše přestupky.
13Jako je otec k dětem laskavý,
tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!
14On přece ví, z čeho jsme složeni,
to, že jsme prach, si nosí v paměti.
15Vždyť jako tráva trvá smrtelník,
jak polní kvítí kvete si.
16Poryvem větru ale mizí pryč,
nezbude památky, kde dříve byl.
17Hospodinova láska trvá odevždy,
navždy zůstane s jeho ctiteli.
Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty
18těch, kdo jeho smlouvu dodrží,
kdo pamatují plnit jeho příkazy.
19Hospodin ustavil svůj trůn na nebi,
svou královskou mocí vládne nade vším!
20Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,
vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte,
vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!
21Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy,
vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!
22Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření,
všude tam, kam sahá jeho vládnutí!
Dobrořeč duše má Hospodinu!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21