Přísloví 2
B21

Přísloví 2

2
Přijmi má slova
1Přijmi prosím má slova, synu,
moje příkazy jak poklad opatruj,
2své ucho k moudrosti nakloň,
srdce otevři pro rozumnost!
3Ano, po rozumnosti volej,
přivolej k sobě rozvahu.
4Když ji jak stříbro vyhledávat budeš,
pátrat po ní jak po pokladech,
5úctě k Hospodinu tehdy porozumíš,
k poznání Boha dospěješ.
6Jen Hospodin přece dává moudrost,
poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
7Zdravý úsudek on pro upřímné chová,
štítem je pro ty, kdo žijí poctivě.
8Drží stráž nad stezkami práva,
ochraňuje cestu spravedlivých svých.
9Spravedlnosti a právu tenkrát porozumíš,
i poctivosti – všem stezkám ke štěstí.
10Moudrost když do srdce ti vejde,
vědění když tvou duši potěší,
11prozíravost tě bude chránit,
rozumnost nad tebou bude bdít.
Moudrost tě ochrání
12Před špatnou cestou tě moudrost ochrání,
před každým, kdo mluví zvráceně,
13před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou,
kdo kráčejí po cestách temnoty.
14Před těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí,
kdo si v krutých zvrácenostech libují,
15jejichž stezky jsou různě pokroucené
a jejichž kroky z cesty scházejí.
16Před cizí ženou moudrost zachrání tě,
před vábivými slovy svůdkyně,
17jež druha svého mládí opustila,
na smlouvu se svým Bohem nedbajíc.
18Její dům se chýlí k jisté smrti,
její krok míří do podsvětí.
19Kdo vejde k ní, už nevyjde více,
na stezky života se nikdy nevrátí.
20Kéž by ses vydal cestou ušlechtilých,
na stezkách spravedlivých kéž bys vytrval!
21Poctiví přece budou obývat zemi
a bezúhonní v ní zůstanou.
22Ničemové však budou ze země vymýceni,
proradní z ní budou vyrváni!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21