Přísloví 10
B21

Přísloví 10

10
Šalomounova přísloví
1Zde jsou přísloví Šalomounova:
Moudrý syn dělá otci radost,
tupec přivádí matku k zoufalství.
2Nekalé poklady člověku neprospějí,
poctivost zachraňuje před smrtí.
3Hospodin nenechá poctivého lačnět,
rozmary darebáků ale zavrhne.
4Líné dlaně přivedou na mizinu,
pilné ruce přinášejí bohatství.
5Kdo v létě sklízí, je syn zdárný,
kdo prospí žně, je syn k ostudě.
6Na poctivého se snáší požehnání,
v ústech darebáků se skrývá násilí.
7Na poctivého se vzpomíná s požehnáním,
jméno darebáků ale zavání.
8Moudré srdce přijímá přikázání,
žvanivý hlupák špatně dopadne.
9Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude,
kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
10Kdo mhouří oko, způsobí potíž,
kdo otevřeně kárá, pokoj přinese.#podle LXX (MT opakuje v. 8b: žvanivý hlupák špatně dopadne)
11Pramenem života jsou ústa spravedlivých,
v ústech darebáků se skrývá násilí.
12Nenávist vyvolává neshody,
láska všechny viny zahalí.
13Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost,
na záda nerozumného patří hůl.
14Moudří své vědění dobře střeží,
ústa hlupáka přitahují záhubu.
15Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí,
nouze chudých je jejich záhubou.
16Výdělek poctivého prospívá životu,
darebákův zisk vede ke hříchu.
17Kdo se drží poučení, míří k životu,
zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
18Kdo skrývá nenávist, je lhář,
kdo šíří pomluvy, je hňup.
19Záplava slov se bez hříchu neobejde,
rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
20Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro,
srdce ničemů za nic nestojí.
21Rty spravedlivého nasytí mnohé,
hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost.
22Hospodinovo požehnání obohacuje
bez veškerého trápení.
23Tupec má potěšení ve zvrhlosti,
rozumný zase v moudrosti.
24Obavy darebáků se uskuteční,
touhy spravedlivých se naplní.
25Když přejde vichr, je s darebákem konec,
spravedliví však mají věčné základy.
26Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře,
takový je lajdák pro nadřízené své.
27Úcta k Hospodinu prodlužuje život,
roky darebáků však budou zkráceny.
28Doufání spravedlivých končí radostí,
naděje darebáků se vniveč obrátí.
29Hospodinova cesta je oporou poctivého,
pro bídáky je ale záhubou.
30Spravedlivý nebude navěky sražen,
ničemové však na zemi věčně nebudou.
31Ústa spravedlivého plodí moudrost,
proradný jazyk bude vyříznut.
32Rty spravedlivého znají, co se sluší,
ústa darebáků však jen zvrácenost.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21