Numeri 15
B21

Numeri 15

15
Přídavky k obětem
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Mluv k synům Izraele a řekni jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, 3a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni – ať už zápalnou nebo pokojnou oběť, ať už jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ať už ze skotu nebo z bravu, 4pak ať ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje.#tj. asi 1,6 kg mouky a 1 l oleje 5Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu.
6S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje#tj. asi 3,2 kg mouky a 1,3 l oleje jako moučnou oběť 7a třetinu hinu vína jako úlitbu – to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni.
8Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, ať už jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu, 9přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje#tj. asi 5 kg mouky a 2 l oleje 10a jako úlitbu půl hinu vína – to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. 11Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem. 12Ať jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich.
13Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. 14Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. 15Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. 16Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád.“
Prvotiny z těsta
17Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 18„Řekni synům Izraele: Až vejdete do země, do níž vás uvádím, 19a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. 20Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. 21Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta.“
Oběť za neúmyslný hřích
22„Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi 23(cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto:
24Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce,#Lev 4:13 obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. 25Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. 26Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně.
27Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec,#Lev 4:2 přinese jako oběť za hřích roční kůzle. 28Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno. 29Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu.
30Pokud však někdo hřeší opovážlivě, ať je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. 31Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina.“
Porušení soboty
32Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. 33Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci 34a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním má stát.
35Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít.#Exod 31:14 Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ 36Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
Třásně
37Hospodin řekl Mojžíšovi: 38„Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech ať si připevní modrou šňůrku.#Exod 28:28, 37; 39:31 39Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu. 40Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. 41Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21

Povzbuzujeme a vyzýváme vás ke každodennímu hledání blízkého vztahu s Bohem.


YouVersion má soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.