Leviticus 11
B21
11
Zákon čistoty
Čisté a nečisté pokrmy
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 2„Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: 3Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.
4Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. 5Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. 6Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto – je tedy pro vás nečistý. 7Prase sice má rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje – je tedy pro vás nečisté. 8Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí.
9Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. 10Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (ať už drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností 11a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit. 12Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností.
13Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní:#některé živočišné druhy v následujících výčtech nelze určit s jistotou orel, orlosup, mořský orel, 14luňák, různé druhy jestřábů, 15všechny druhy havranů, 16dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů, 17sýček, kormorán, výr, 18ibis, pelikán, sup, 19čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr.
20Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. 21Smíte z něj ale jíst to, co má další členěné nožky ke skákání po zemi, 22jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. 23Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností.
24Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. 25Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.
26Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. 27Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. 28Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Jsou pro vás nečistí.
29Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, 30gekon, varan, ještěrka, mlok a chameleon. 31To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý až do večera. 32Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. Ať je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté až do večera; potom to bude čisté. 33Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v ní bude nečisté a nádobu musíte rozbít. 34Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z té nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý. 35Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny – jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. 36Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. 37Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. 38Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté.
39Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý až do večera. 40Kdo by z té zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.
41Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. 42Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, ať už se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost. 43Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. 44Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi. 45Vždyť já jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
46Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi. 47Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21