Job 5
B21

Job 5

5
1Jen křič – kdo ti však odpoví?
Ke komu z andělů se chceš obrátit?
2Hlupáka zahubí rozhořčení,
omezenec umře závistí.
3Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny,
jeho dům ale náhle stihlo prokletí:
4Jeho děti nepoznají žádné bezpečí,
bez obhájce budou na soudu zdeptáni.
5Jeho sklizeň mu spolkne hladový,
i zprostřed trní ji uchvátí,
jeho bohatství zhltnou žízniví.
6Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,
trápení ze země samo nepučí –
7to přece člověk plodí trápení,
tak jako jiskry vzhůru létají.
8Já bych se raději k Bohu obrátil,
jemu bych předložil svou při.
9On koná věci veliké a tajemné,
jeho zázraky jsou nesčetné.
10Sesílá deště na zemi,
potoky pouští po kraji.
11Ponížené staví na místech vysokých,
truchlícím dává bezpečí.
12Hatí úmysly prohnaných,
aby neuspěli se svou chytrostí.
13On chytá chytráky v jejich vychytralosti,
záměry zvrácených on podvrací.
14Uprostřed dne tma je zachvátí,
v poledne budou tápat jako za noci.
15Před mečem jejich úst chudé zachrání,
zachrání je z jejich mocného sevření.
16Chudák má věru naději,
že bude umlčeno násilí.
17‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh!
Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!‘#Přís 3:11–12
18‚On udeří, však také ošetří,
zraní, svou rukou však uzdraví.‘#Deut 32:39
19Vysvobodí tě ze šesti soužení,
ani posedmé nestihne tě neštěstí.
20V hladomoru zachrání tě před smrtí
a z moci meče za války.
21Před bičem jazyka budeš skryt,
nebudeš se bát, když zhouba přichází.
22Zhoubě i hladu se budeš smát,
ani z divé zvěře nebudeš mít strach.
23Budeš mít smlouvu i s kamením na poli,
i divá zvěř se s tebou bude přátelit.
24Ve svém příbytku poznáš, co je klid,
přehlédneš své statky – nebude chybět nic.
25Poznáš, co je to mít mnohé potomky:
Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi.
26Ke hrobu dojdeš plný sil
jako při sklizni snop obilí.
27Na to jsme přišli a tak to je.
Vyslechni to a pouč se!“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21