Job 15
B21

Job 15

15
Ohrožuješ zbožnost!
1Elifaz Temanský mu na to řekl:
2„Má mudrc hlásat jalové názory,
v nitru se nadouvat větrem východním?
3Má se hádat slovy bez smyslu
a řečmi bez užitku?
4Ty ale ohrožuješ zbožnost
a bráníš rozjímání před Bohem!
5Tvá ústa totiž vede špatnost
a rozhodl ses mluvit prohnaně.
6Tvá ústa – ne já – tě odsoudí,
usvědčují tě vlastní rty!
7Copak ses narodil jako první člověk?
Přišel jsi na svět před horami?
8To jsi naslouchal Boží tajné radě?
Veškerá moudrost patří ti?
9Copak víš něco, co my nevíme?
Čemu rozumíš, a my ne?
10Na naší straně jsou kmeti šediví,
i tvého otce předčí věkem svým.
11To ti nestačí ta Boží útěcha,
nelíbí se ti slova laskavá?
12Čím ses tak nechal unést v srdci,
co ti tak zatemnilo oči,
13že proti Bohu obracíš svůj hněv
a z úst vypouštíš takovouto řeč?
14Co je člověk? Může snad být čistý?
Může být v právu, kdo je z ženy zrozený?
15Ani na své anděly se Bůh nespoléhá,
ani nebe není ryzí před jeho očima.
16Co potom člověk zlý a zkažený,
jenž hřeší, jako by vodu pil!
17Něco ti povím, poslouchej,
to, co jsem viděl, ti budu vyprávět,
18to, co hlásají mudrci,
když netají, co od svých předků přijali
19(země byla dána jenom jim,
nikdo cizí k nim tenkrát nepatřil):
20Darebák trpí bolestí po všechny své dny,
roky tyrana jsou spočteny.
21Děsí se toho, co mu v uších zní,
když má klid, napadá ho útočník.
22Nevěří, že by unikl temnotě,
neustále nad ním visí meč.
23Bloudí tu jako potrava pro supy,
ví, že ho očekává den temnoty.
24Úzkost ho svírá, tíseň děsí ho,
je jako král, jenž čeká na útok.
25To proto, že proti Bohu vztáhl ruku,
proti Všemohoucímu se postavil,
26tvrdošíjně se vrhl proti němu
obrněn svým štítem mohutným.
27Svou tvář sice nechal zarůst tukem,
sádlem si pokryl slabiny,
28bude však bydlet ve zbořených městech,
v domech, v kterých se nebydlí,
které se rozpadají v sutiny.
29Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí,
jeho vliv nebude se šířit po zemi.
30Takový neunikne temnotě,
jeho výhonek plamen sežehne,
dech Božích úst ho odvane.
31Ať nikdo marně nespoléhá na marnost –
prázdnota bude jeho odplatou!
32Uschne, než přijde jeho čas,
jeho větve se nebudou zelenat.
33Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé,
jako oliva, jež setřásá svůj květ.
34Spolek bezbožných je neplodný,
stany úplatkářů pohltí plameny.
35Počnou trápení a zlo porodí,
v jejich nitru se líhnou lsti!“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21