Efeským 6
B21

Efeským 6

6
1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu#v Pánu v někt. rukopisech chybí – tak je to správné. 2„Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se zaslíbením: 3„aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“#Exod 20:12; Deut 5:16
4Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
5Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. 6Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. 7Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. 8Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
9Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Oblečte Boží zbroj
10Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
13Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
19Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia 20(jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.
21Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.
23Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 24Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21