Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Koloským 3

3
Staré a nové já
1Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. 2Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, 3vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. 4Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
5Umrtvěte proto své pozemské sklony#dosl. údy – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), 6neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi#na neposlušné lidi v někt. rukopisech chybí (srov. Ef 5:6) Boží hněv. 7I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. 8Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky 10a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele. 11Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch,#dosl. Skytha otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!
12Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. 13Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
15Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. 16Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.
Bůh nikomu nestraní
18Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.
19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
20Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.
21Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.
22Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské#dosl. tělesné pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů