2 Tesalonickým 3
B21

2 Tesalonickým 3

3
1Dále vás, bratři, prosíme, modlete se za nás. Ať se Pánovo slovo rychle šíří, ať je přijímáno s úctou tak jako u vás 2a ať jsme vysvobozeni od podivných a zlých lidí; neboť ne všichni věří.
3Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého. 4Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. 5Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
Kdo nechce pracovat, ať nejí
6Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. 7Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli 8a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 9Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování.
10Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! 11Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. 12Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.
13Vy, bratři, pak nepřestávejte konat dobro. 14Kdyby někdo neposlechl, co vám říkáme v tomto dopise, dejte si na něj pozor a nestýkejte se s ním, ať se zastydí. 15Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho jako sourozence.
16Kéž vám sám Pán pokoje vždy a ve všem daruje pokoj. Pán s vámi všemi.
17JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS – TAKHLE PÍŠU.
18Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion má soubory cookies adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.