1 Timoteus 3
B21

1 Timoteus 3

3
Krásná práce
1Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. 2Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel,#dosl. manžel jedné ženy (též v. 12) střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit. 3Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, 4který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti. 5(Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) 6Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. 7Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.
8Služebníci#nebo Pomocníci (Skut 6:1–7; Flp 1:1) v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři, 9ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí. 10Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží. 11Jejich ženy#nebo Ženy v této službě ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné. 12Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. 13Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.
Tajemství zbožnosti
14Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu. 15Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
16Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké:
On#někt. pozdější rukopisy Bůh byl zjeven v těle,
ospravedlněn v Duchu,
ukázán andělům,
zvěstován pohanům,
vírou přijat ve světě
a vyzvednut do slávy.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21